Obavijest proizvođačima jabuke i kruške 09.03.2016.

Toplo vrijeme potaknulo je razvoj vegetacije, te se većina sorata jabuka i krušaka nalazi u fazi otvaranja vršnih pupova. Ovo je pravo vrijeme za „zimsku“ zaštitu nasada pripravcima na bazi bakra

 (Modra galica, Nordox 75 WG, Kupropin, Cuprocaffaro 50 WP, Champion WG 50, Champion Flow SC, Cuprablau Z, Bordoška juha Caffaro 20 WP, Bordoška juha 20 WP-Manica, Rame Caffaro 32 WP, Neoram WG) od infekcija uzročnikom krastavosti jabuke (Venturia inaequalis )

Radi suzbijanja prezimljujućih stadija štitastih uši (npr. kalifornijske štitaste uši Quadraspidiotus perniciosus ), jaja lisnih uši i crvenog voćnog pauka (Panonichus ulmi) bakrenom pripravku možete dodati mineralno ulje (Bijelo ulje, Mineralno svijetlo ulje) ili koristiti gotovu tvorničku kombinaciju bakra i mineralnog ulja (Crveno ulje ili Modro ulje).

Voćnjake uz šume treba redovito pregledavati na prisutnost jabučnog cvjetara (Anthonomus pomorum), koji je aktivan kada su dnevne temperature 15°C i više. Kemijske mjere zaštite od jabučnog cvjetara potrebne su samo ako je štetnik prisutan u voćnjaku i to u kritičnom broju (npr. ako se otresanjem na 100 izboja  pronađe više od 20-30 cvjetara).

Za suzbijanje jabučnog cvjetara dopuštenje ima pripravak Decis 2,5 EC. Navedeni pripravak nije dopušten u integriranoj proizvodnji jezgričavog voća.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom, a primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida!

                                                                                                                      Sanja Gregurić, dipl.ing.
E-mail: Sanja.Greguric@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis