Tag: Krapinsko-zagorska

Obavijest proizvođačima koštičavog voća

Najavljena kiša mogla bi omogućiti infekciju koštičavog voća uzročnikom paleži cvijeta i rodnih grančica ( Monillinia laxa). Zaštitu od ove bolesti potrebno je provesti na početku cvatnje, u punoj cvatnji te  pri kraju cvatnje  koštičavog voća. Infekcija je moguća ako bude kiše, stoga je prije kiše potrebno provesti preventivnu zaštitu nasada.

Preventivnu zaštitu šljive u fazi cvatnje moguće je obaviti fungicidima: Chorus 50 WG, Signum, Nativo 75 WG, Teldor SC 500, ili Switch 62,5 WG..

Zaštitu  breskve možete provesti jednim od registriranih pripravaka: Chorus 50 WG, Luna Experience, Switch 6,25 WG, Nativo 75 WG i dr.

Za  zaštitu marelica registrirani su: Chorus 50 WG, Teldor SC 500, Switch 6,25 WG, Signum DF, Serenade Aso

 Za zaštitu trešnje dozvoljeni su fungicidi Chorus 50 WG, , Luna Expirience,  Teldor SC 500 ,  Switch 62,5 WG i dr.

Za zaštitu višnje registrirani su: Chorus 75 WG, Luna Expirience, Signum DF

 

Pripravke koristite isključivo sukladno uputstvima i prema FIS bazi podataka Ministarstva poljoprivrede.

 

                                                                                       Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.

                                                                                 E-mail: Sanja.Greguric@mps.hr

 

 

Obavijest voćarima

U fazi  razvoja jabuke koju nazivamo fazom „mišjih ušiju“, kad iz pupova vire sitne zelene špice, moguće su infekcije uzročnicima krastavosti jabuke i kruške (Venturia inaequalis ), stoga je prije kiše koja je najavljena za ovaj vikend potrebno provesti zaštitu jednim od pripravaka na bazi bakra ( Nordox 75, Neoram WG, Cuprocaffaro 50 WP,  Champion flow SC, Cuprablau Z 35 WG, Bordoška juha caffaro 20 WP, Bordoška juha 20 WP – Manica, Coper key flow, Cupra i dr.)

Za suzbijanje pepelnice jabuke ( Podosphaera leucotricha) pripravku na bazi bakra potrebno je dodati jedan od pripravaka na bazi sumpora.

Pripravke koristite isključivo prema uputstvima proizvođača te sukladno FIS bazi Ministarstva poljoprivrede.

 

                                                                                            Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.

                                                                                      E-mail: Sanja.Greguric@mps.hr

 

Obavijest voćarima – lijeska

Nakon provedene rezidbe lijeske i završetka cvatnje potrebno je provesti zaštitu nasada pripravcima na bazi bakra koji će sanirati rane od rezidbe i zaštititi lijesku od infekcije bakteriozama i nekim gljivičnim uzročnicima.

Pripravci na bazi bakra mogu se kombinirati sa pripravcima na bazi sumpora, koji djeluju na lijeskovu grinju ( Phytophus avellanae). Primjenu navedenih fungicida planirati u vrijeme kad temperature prijeđu 15℃ jer pri nižim temperaturama sumpor nije djelotvoran.

Pripravke koristite isključivo u skladu sa priloženim uputama i sukladno FIS bazi.

 

                                                                                                  Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.
                                                                                             E-mail: sanja.greguric@mps.hr

Obavijest voćarima

U fazi pucanja pupova, kad  se na pupovima vidi tanka zelena linija lisnog tkiva, moguće su infekcije uzročnicima krastavosti jabuke (Venturia inaequalis ), stoga je prije kiše potrebno provesti zaštitu jednim od pripravaka na bazi bakra : Nordox 75, Neoram WG, Cuprocaffaro 50 WP,  Champion flow SC, Cuprablau Z 35 WG, Bordoška juha caffaro 20 WP, Bordoška juha 20 WP – Manica, Cupra i dr.

Za suzbijanje prezimljujućih stadija štitastih uši (npr. kalifornijske štitaste uši Quadraspidiotus perniciosus ), jaja lisnih uši i crvenog voćnog pauka (Panonichus ulmi) bakrenom pripravku možete dodati mineralno ulje (Bijelo ulje, Mineralno svijetlo ulje, Ovipron top, Ovitex i dr.) ili koristiti gotovu tvorničku kombinaciju bakra i mineralnog ulja (Modro ulje).

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom.

 

                                                                                                  Sanja Gregurić, dipl.ing.agr

                                                                                              E-mail: sanja.greguric@mps.hr

 

Obavijest voćarima

Infekcija breskve i nektarine uzročnikom kovrčavosti lista (Taphrina deformans)  moguća je ako u vrijeme otvaranja pupa bude dovoljno vlage, odnosno, ako bude kiše. Prije kiše potrebno je provesti zaštitu nasada.

Za suzbijanje kovrčavosti lista na breskvi  i nektarini u fazi kad je već vrh pupa otvoren možete koristiti  Nativo 75 WG, Scab 480 SC ili Syllit 544 SC.

Na breskvi su, osim navedenih, dopušteni: Chromodin S-65 i  Ziram 76 WG.

Sredstva za zaštitu bilja potrebno je koristiti sukladno Fitosanitarnom informacijskom sustavu Ministarstva poljoprivrede ( FIS baza).

Primjenu sredstava za zaštitu bilja smiju provoditi samo osobe koje su položile ispit o sigurnom rukovanju pesticidima.

                                                                  

                                                                                                       Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.

                                                                                                  E-mail: sanja.greguric@mps.hr

Obavijest vinogradarima

U tijeku je rezidba vinove loze. Rezidbom je potrebno odstraniti što je više moguće lucnjeva na kojima uočavamo simptome crne pjegavosti ( Phomopsis viticola). To je bolest koja sustavno iscrpljuje čokote i pridonosi njihovom propadanju. Bolest na kraju zime lako prepoznajemo po rozgvama koje su izbijeljele, srebrnkaste boje, sa crnim točkicama. Odstranjivanje takvih lucnjeva, iznošenje iz vinograda i njihovo spaljivanje vrlo je važna mjera za sprečavanje širenja ove bolesti.

Posljednjih godina u našim vinogradima uočavamo sve veći broj čokota sa simptomima bolesti zvane ESCA. Najčešće je vinogradari prepoznaju u vrijeme vegetacije po šarama na lišću koje nalikuju na tigrove šare. Uski dio uz lisne žile ostaje zelen, dok preostali dio poprima žutu i  smeđu boju. Grozdovi se suše, a u nekim slučajevima dolazi i do apopleksije tj. iznenadnog sušenja trsa.

Budući da uzročnici ove bolesti ulaze u trs preko rana od rezidbe, potrebno je prilikom rezidbe raditi što manje rane na čokotima. Isto tako, preporuka je da se nakon rezidbe vinova loza zaštiti mikrobiološkim pripravkom na bazi gljivice Trichoderma  spp.

Za sada na tržištu postoji pripravak na bazi gljivice Trichoderma atroviride, pod trgovačkim nazivom Vintec. Registriran je za zaštitu od bolesti drva ( eska, petrijeva bolest, euipoza).

Potrebno ga je primijeniti pri dnevnim temperaturama od minimalno 10℃ i većoj relativnoj vlazi zraka ( 70%), što prije nakon završene rezidbe. Ne preporuča se kombiniranje ovog pripravka sa sredstvima na bazi bakra ili sumpora.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)

Prema novom Zakonu o održivoj uporabi pesticida ( NN 46/2022), članku 73., stavku 8. propisano je da su svi profesionalni korisnici sredstava za zaštitu bilja dužni voditi evidenciju o zaštiti bilja i čuvati je 3 godine. Na isti rok dužni su čuvati i račune od kupljenih pesticida.

Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način, možete je predati u C.I.A.K. d.o.o. ( Gubaševo  47 c) svakog prvog ponedjeljka u mjesecu.

 

                                                                                        Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.
                                                                                       E-mail:
sanja.greguric@mps.hr

Obavijest voćarima

Koštičavo voće nalazi se u fazi bubrenja pupova. Nakon provedene rezidbe potrebno je provesti preventivnu zaštitu koštičavih voćaka od infekcije većim brojem uzročnika bolesti: kovrčavosti lista breskve i nektarine ( Taphrina deformans), šupljikavosti lista ( Stigmina carpophilla), paleži cvijeta i grančica ( Monilinia spp.) i rogača šljive ( Taphrina pruni).

Za zaštitu od navedenih bolesti u fazi mirovanja vegetacije koriste se pripravci na bazi bakra. Važno je da se primjena bakrenih sredstava provede najkasnije u fazi bubrenja pupova jer su bakreni pripravci na koštičavim voćkama fitotoksični nakon otvaranja pupova, odnosno, mogu izazvati palež.

Za suzbijanje prezimljujućih oblika štetnika ( jaja lisnh uši, štitaste uši, jaja crvenog pauka) pripravku na bazi bakra može se dodati mineralno ili parafinsko ulje.

Također je važno da se tretiranje provodi pri dnevnim temperaturama višim od 5℃, za mirnog vremena bez vjetra.

Vrlo je važno da se, osim kemijske zaštite voćaka, rezidbom odstrane sve suhe grančice i mumificirani plodovi jer se na taj način umanjuje izvor infekcije.

Pri odabiru pripravaka na bazi bakra vodite računa o tome da odaberete pripravak koji ima dozvolu za kulturu u kojoj ga planirate primijeniti, da je u skladu sa Fitosanitarnim informacijskim sustavom Ministarstva poljoprivrede.

Primjenu sredstava za zaštitu bilja smiju obavljati samo osobe sa položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida.

 

                                                                                       Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.

                                                                                 E-mail: Sanja.Greguric@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Prevladava vrlo vruće i sparno vrijeme. Takvo vrijeme pogoduje prvenstveno širenju pepelnice vinove loze ( Uncinula necator). Budući da pepelnica može inficirati bobe sve do početka njihovog mekšanja i promjene boje, potrebno je provesti zaštitu jednim od registriranih fungicida: Luna Expirience , Luna Privilege , Dynali , Collis , Kusabi, Talendo, itd.

U slučaju najavljenih lokalnih pljuskova raste opasnost od infekcije vršnog lišća plamenjačom vinove loze ( Plasmopara viticola). Zaštita se može provesti jednim od pripravaka kao što su Fantic F,  Fantic A, Cyclo R, Azimut 80 WG, Leimay, Ridomil Gold R, Orvego i dr. ili jednim od pripravaka na bazi bakra ( Cuprablau Z 35 WG, Neoram, Cuprocaffaro 50 WP, Champion 50 EG, Codimur SC i dr.)

U fazi mekšanja i promjene boje bobica za zaštitu od sive plijesni (Botrytis cinerea) može se koristiti jedan od botriticda: Switch 62,5 WG, Geoxe, Teldor SC 500, Cantus i dr.

Odabir sredstava za zaštitu bilja vršite prema zadovoljavajućoj karenci, s obzirom na vrijeme dozrijevanja pojedine sorte.

Podsjećam da je vrlo važno pratiti brojnost američkog cvrčka ( Scaphoideus titanus) pomoću žutih ljepljivih ploča. Ukoliko se tijekom srpnja utvrdi prisutnost odraslih oblika potrebno je provesti treće tretiranje za suzbijanje ovog štetnika.

Registrirani pripravci: Decis 2,5 EC, Sumialfa 5 FL, Cythrin Mx, Mavrik Flo,Avaunt EC, Sivanto Prime. Insekticidi koji su registrirani za primjenu i u ekološkoj proizvodnji su: Abanto, Krisant EC, Asset Five, Direkt green i Pyregard.

Od velike je važnosti da se ne primjenjuje stalno isti insekticid kako bi se usporila pojava rezistentnosti štetnika.

Važno je da cvatući porast u vinogradu bude pokošen prije primjene insekticida, kako ne bismo ugrozili pčele!

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)

Prema novom Zakonu o održivoj uporabi pesticida ( NN 46/2022), članku 73., stavku 8. propisano je da su svi profesionalni korisnici sredstava za zaštitu bilja dužni voditi evidenciju o zaštiti bilja i čuvati je 3 godine. Na isti rok dužni su čuvati i račune od kupljenih pesticida.

Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način, možete je predati u C.I.A.K. d.o.o. ( Gubaševo  47 c) svakog prvog ponedjeljka u mjesecu.

 

Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.
                                                                                       E-mail: sanja.greguric@mps.hr

Obavijest poljoprivrednicima- ambrozija

Podsjećamo poljoprivrednike na zakonsku obvezu uklanjanja ambrozije (Ambrosia artemisifolia) sa svojih poljoprivrednih površina (oranice, livade, vrtovi i drugo), uključujući i rubove parcela, poljske putove, rubove šuma i sl.

Ambrozija je vrlo agresivan korov, a uz to i jaki alergen, te je zbog toga njezino višekratno suzbijanje tijekom godine propisano Naredbom o poduzimanju mjera obveznog uklanjanja ambrozije-Ambrosia artemisifolia L.

Osobito skrećemo pažnju korisnicima državnih potpora na važnost obveznog suzbijanja ambrozije jer  je to propisano Dobrim poljoprivrednim i okolišnim uvjetima, kojih su se dužni pridržavati.

Suzbijanje ambrozije potrebno je provoditi više puta tijekom sezone, prije cvatnje iste. Moguće je primijeniti neku od mehaničkih metoda (čupanje, košnja, i sl) ili kemijske metode (herbicidi). Za neprovođenje mjera propisane su novčane kazne.

Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.

E-mail: Sanja.Greguric@mps.hr

 

 

Obavijest vinogradarima

Od posljednje preporuke o zaštiti  vinove loze prošlo je 9 dana. Uvjeti za širenje plamenjače (Plasmopara viticola) i pepelnice ( Uncinula necator) i dalje su povoljni. Stoga preporučujem primjenu jednog od pripravaka za zaštitu od pepelnice: Luna Expirience, Kusabi SC, Spirox EC, Dynali, Talendo, Talendo extra EC i dr.

Iako bobe vinove loze  više nisu podložne infekciji plamenjačom vinove loze, važno je zaštititi lišće, kako ne bi došlo do prijevremene defolijacije. Mogu se koristiti npr: Fantic F,  Fantic A, Cyclo R, Azimut 80 WG, Leimay, Ridomil Gold R, Orvego i dr.

Važno je pratiti ulov američkog cvrčka na žutim pločama jer ukoliko se  tijekom srpnja po ploči uhvati 4 ili više cvrčaka, znači da je nužno provesti još jedno suzbijanje ovog štetnika krajem srpnja ili početkom kolovoza.

Osim suzbijanja cvrčka, prijenosnika zlatne žutice vinove loze, potrebno je iskrčiti sve čokote koji pokazuju simptome fitoplazmoze. Ukoliko niste sigurni radi li se o simptomima zlatne žutice vinove loze, možete se obratiti za pomoć djelatnicima Ministarstva poljoprivrede, Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva.

 

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)

Prema novom Zakonu o održivoj uporabi pesticida ( NN 46/2022), članku 73., stavku 8. propisano je da su svi profesionalni korisnici sredstava za zaštitu bilja dužni voditi evidenciju o zaštiti bilja i čuvati je 3 godine. Na isti rok dužni su čuvati i račune od kupljenih pesticida.

Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način, možete je predati u C.I.A.K. d.o.o. ( Gubaševo  47 c) svakog prvog ponedjeljka u mjesecu.

 

                                                                                        Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.
E-mail:
sanja.greguric@mps.hr