MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA

Tag: Krapinsko-zagorska

Obavijest vinogradarima

Zbog povoljnih prilika za razvoj kasne plamenjače ( Plasmopara viticola) na vršnom lišću i zapercima vinove loze, preporučujemo provesti posljednje prskanje protiv ove bolesti.  Odabir pripravaka za zaštitu ovisi o sortimentu. Ukoliko u vašem vinogradu prevladavaju sorte ranije epohe dozrijevanja, treba birati jedan od pripravaka sa kraćom karencom, kao što su: Mildicut 25 SC (K 21), Ridomil Gold MZ Pepite (K 28), Alfil Duplo (K 28), Manoxanil (K 28) i sl.

Ukoliko imate kasnije sorte, mogu se koristiti pripravci na bazi bakra, čija karenca iznosi 35 dana.

Pepelnica ( Erysiphae necator) i dalje može napasti bobe, sve dok ne počnu mekšati i mijenjati boju. Pri odabiru pripravaka za njeno suzbijanje također voditi računa o karenci.

Neki pripravci kraće karence za zaštitu od pepelnice vinove loze: Luna Expirience (K 14), Luna Privilege (K 21), Dynali (K 21), Kristal KS (K 28), Collis (K 28), Kusabi (K 28),  Talendo (K 28). Pripravku Falcon EC 460 karenca iznosi 42 dana.

U vrijeme promjene boje i mekšanja bobica, za zaštitu od sive plijesni ( Botrytis cinerea) može se koristiti jedan od pripravaka: Switch 62,5 EC( karenca 21 dan), Teldor SC 500 ( K- 21 dan), Geoxe ( K-21) ili Cantus  ( K-28 dana) .

Na različitim lokacijama bilježimo različite ulove američkog cvrčka. Obavezno je postavljanje žutih ploča u vinograde radi praćenja brojnosti ovog štetnika. Ukoliko se na žute ljepljive ploče tijekom srpnja lovilo 4 ili više odraslih američkih cvrčaka ( 4 cvrčka po ploči u prosjeku), potrebno je provesti posljednje suzbijanje ovog štetnika u ovoj sezoni, jednim od registriranih pripravaka:  Decis 2,5 EC, Sumialfa 5 FL,  Cythrin Max, AbantoKrisant EC , Piretro Natura.

Prije kombiniranja više pripravaka za zaštitu bilja, raspitajte se o mogućnostima miješanja ( kompatibilnosti).

Pripravke koristite isključivo prema FIS bazi podataka i sukladno uputstvima dobivenim uz sredstvo prilikom kupnje.

 

Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.

E-mail: sanja.greguric@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Obilaskom terena primjećena  je pojava pepelnice vinove loze (Erysiphe necator) u vidu sivkaste prevlake na bobicama. Kurativno djelovanje pokazuje pripravak Falcon 460 EC. Ukoliko nema simptoma bolesti na grozdovima, za preventivnu zaštitu treba odabrati pripravak koji je do sada najmanje korišten. Preporučujemo jedan od pripravaka sistemičnog djelovanja, kao što su Kusabi, Nativo WG, Domark ME, Dynali EC, Luna Experience SC i dr. 

 Za suzbijanje plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) također predlažemo jedan od pripravaka sistemičnog djelovanja, radi pouzdanije zaštite tijekom nekoliko kišnih dana. Takvi su pripravci  Galben C, Ridomil Gold Plus 42,5, Ridomil Gold R, Vincare, Pergado MZ,  Magma triple, Momentum trio,  Forum star, Ridomil Gold MZ Pepite, Fantic M sl). I kod izbora ovih pripravaka voditi računa da se odabere pripravak koji je do sada najmanje korišten.

Pri primjeni pripravaka za zaštitu bilja voditi računa da se ispoštuje karenca.

Pratiti pojavu i brojnost američkog cvrčka pomoću žutih ljepljivih ploča, kako bi znali hoće li biti potrebno provesti još jedno suzbijanje početkom kolovoza.

Pripravke koristiti isključivo sukladno FIS bazi Ministarstva poljoprivrede i prema uputstvima.

 

Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.

E-mail: sanja.greguric@mps.hr

Obavijest poljoprivrednicima- tuča

Neke dijelove Krapinsko-zagorske županije ponovno je zahvatilo nevrijeme praćeno tučom. Ukoliko je od posljednje zaštite vinograda proteklo manje od 5 dana, dovoljno je primijeniti pripravak kontaktnog djelovanja na bazi folpeta, npr. Folpan 80 WDG, Futura 50 WP ili Solofol ili pak jedan od pripravaka na bazi bakra ( Champion, Champion flow, Cuprablau Z  i dr.) Ako je od prethodne zaštite prošlo više od 5 dana, potrebno je primijeniti jedan od pripravaka sistemičnog djelovanja. Takvi su pripravci npr. Mikal Flash, Mikal Premium, Curzate F, Forum Star, Folpan Gold, Fantic F, Pergado F). Isto tako, mogu se koristiti pripravci koji sadrže bakrenu komponentu, kao što su Ridomil Gold Plus42,5 WP, Ridomil R ili Galben C. Odabranom prepravku dodajte i pripravak za zaštitu od pepelnice.

Nasade  jabuka i krušaka koji su stradali od tuče možete tretirati pripravkom Futura 50 WP ili nekim od pripravaka na bazi kaptana.

Sve višegodišnje stradale nasade je nakon tuče poželjno tretirati i nekim od biostimulatora na bazi aminokiselina. Biostimulatore preporučujemo koristiti odvojeno od sredstava za zaštitu bilja!

Pripravke koristite isključivo u skladu sa priloženim uputama i sukladno FIS bazi.

 

Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.
E-mail: sanja.greguric@mps.hr

 

Obavijest voćarima

Toplo vrijeme praćeno povremenim pljuskovima pogodno je za sekundarno širenje fuzikladija (Venturia inaequalis) u voćnjaku. S približavanjem dozrijevanja plodova jabuke raste i opasnost od infekcije nekom od „skladišnih „ bolesti ( trulež plodova, gorka trulež i sl Osim toga, postoji i opasnost od pepelnice (Podosphaera leucotricha)). Za zaštitu od navedenih bolesti preporučujemo jedan od pripravaka kojim možemo suzbijati sve navedene bolesti. Takvi su pripravci npr. Luna Expirience, Nativo 75 WG ili Bellis. Pripravci na bazi kaptana  ( Caption 80, Kapeta, Scab i dr.) zaštititi će plod od fuzikladija i truleži, ali ne djeluju na pepelnicu.

I dalje bilježimo let leptira jabučnog savijača (Cydia pomonella) te je potrebno provesti suzbijanje jednim  od registriranih insekticida za suzbijanje jabučnog savijača: Affirm, Coragen 20 SC, Imidan 50 WG,  Mospilan 20 SG, Calypso SC 480, Laser, Harpun, Delegate 250 WG i dr..

Pripravke koristite isključivo sukladno FIS bazi.

                                                                      Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.

                                                                      E-mail: sanja.greguric@mps.hr

 

Obavijest poljoprivrednicima- ambrozija

Podsjećamo poljoprivrednike na zakonsku obvezu uklanjanja ambrozije (Ambrosia artemisifolia) sa svojih poljoprivrednih površina (oranice, livade, vrtovi i drugo), uključujući i rubove parcela, poljske putove, rubove šuma i sl.

Ambrozija je vrlo agresivan korov, a uz to i jaki alergen, te je zbog toga njezino višekratno suzbijanje tijekom godine propisano Naredbom o poduzimanju mjera obveznog uklanjanja ambrozije-Ambrosia artemisifolia L.

Osobito skrećemo pažnju korisnicima državnih potpora na važnost obveznog suzbijanja ambrozije jer  je to propisano Dobrim poljoprivrednim i okolišnim uvjetima, kojih su se dužni pridržavati.

Suzbijanje ambrozije potrebno je provoditi više puta tijekom sezone, prije cvatnje iste. Moguće je primijeniti neku od mehaničkih metoda (čupanje, košnja, i sl) ili kemijske metode (herbicidi). Za neprovođenje mjera propisane su novčane kazne.

Sanja Gregurić, dipl. ing. agr.

sanja.greguric@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Prije pogoršanja vremena najavljenog za vikend savjetujemo provesti zaštitu vinove loze od infekcije plamenjačom ( Plasmopara viticola) jednim od sistemičnih pripravaka koji sadrže i bakrenu komponentu. Takvi su pripravci Galben C, Ridomil Gold Plus 42,5, Ridomil Gold R.

Pripravku Ridomil Gold Plus 42,5 ukinuta je registracija te je njegova prodaja dozvoljena do isteka zaliha.

Osim preporučenim pripravaka koji sadrže bakar, možete koristiti i pripravke navedene u  posljednjoj preporuci od  29.06.2020.

Za zaštitu od  pepelnice vinove loze ( Erysiphae necator) treba koristiti jedan od pripravaka sistemičnog djelovanja, kao što su Kusabi, Nativo WG, Domark ME, Dynali EC, Luna Experience SC, Falcon 460 EC i dr.

Za suzbijanje obiju bolesti koristite  pripravke koje ste ove sezone koristili najmanji broj puta ili koje još niste koristili, u cilju sprečavanja pojave rezistentnosti.

Podsjećamo vinogradare de je prema Naredbi o poduzimanju mjera za sprečavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze (NN 48/2018 i 63/2019) potrebno provesti drugo suzbijanje američkog cvrčka ( Scaphoideus titanus). Smiju se koristiti samo insekticidi koji su registrirani za tu namjenu, kao što su: Decis 2,5 EC, Sumialfa 5 FL, Avaunt EC, Cythrin max, Abanto, Krisant EC, Piretro natura, Asset five.

Važno je u vinograde postaviti žute ljepljive ploče pomoću kojih se kontrolira prisutnost i brojnost američkog cvrčka. Ukoliko se tijekom srpnja i nadalje love odrasli oblici na ploče, biti će potrebno dodatno suzbijanje početkom kolovoza.

Za suzbijanje grozdovih moljaca   registriran je velik broj pripravaka, npr. Laser KSAvaunt 15 SC Coragen SC, Decis 2,5 EC, Direkt, Sumialfa 5 FL, Nurell D,  Cythrin Max, Asset five i dr. Savjetujemo odabir insekticida koji je registriran za oba štetnika.

Ukoliko u vinogradu prevladavaju kasnije sorte, kod kojih je tek sada prisutna faza pred zatvaranje grozda, potrebno je primijeniti jedan od botriticida (Teldor SC 500, Switch 62,5 WG, Geoxe i dr.) za zaštitu od botritisa (Botrytis cinerea).

Prije primjene insekticida potrebno je pokositi cvatuće korove u vinogradu radi zaštite pčela. Prskanje provoditi pred večer, kada pčele ne lete.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom.

 

Sanja Gregurić, dipl. ing. agr.
sanja.greguric@mps.hr

Obavijest voćarima

Posljednja preporuka za zaštitu jezgričavog voća upućena je prije 13 dana. Za preventivnu zaštitu lisne mase i plodova može se koristiti jedan od pripravaka na bazi aktivne tvari ditianona (Delan 700 WDG), mankozeba (Dithane M-45, Mankozeb, Penncozeb 75 DG, Star 80, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP) ili kaptana (Merpan 80 WDG, Kastor, Scab 80 WG, Kapetan 80 WG, Caption 80 WG, Scab 480 SC).  Zaštitu treba ponoviti nakon 30-tak mm oborina.

Za suzbijanje pepelnice ( Podosphaera leucotricha) može se koristiti Luna Expirience, Domark 40, Sercadis, Zato 50 WG , Zato plus i dr.

Potrebno je ponoviti suzbijanje leptira jabučnog savijača ( Cydia pomonella) može se koristiti npr. Mospilan 20 SP, 480, Imidan 50, Laser, Coragen 20, Calypso 480 SC, Voliam targo i dr. Tretiranje obaviti u večernjim satima, prije aplikacije pokositi cvatuće korove u voćnjaku, kako biste zaštitili pčele.

Pripravke koristite isključivo sukladno uputstvima i propisanim ograničenjima dobivenim uz sredstvo i sukladno Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS).

Voditi evidenciju o korištenju sredstava za zaštitu bilja.

Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.
E-mail: sanja.greguric@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Posljednja preporuka za zaštitu vinove loze objavljena je prije 10 dana. U tom periodu  agrometeorološke stanice na području KZŽ zabilježile su uvjete za razvoj sekundarnih infekcija plamenjačom vinove loze. U narednom tjednu najavljena je mogućnost lokalnih pljuskova i visoke dnevne temperature, što će pogodovati razvoju plamenjače vinove loze  (Plasmopara viticola) i pepelnice vinove loze ( Erysiphe necator).

Tek zametnute bobice vrlo su osjetljive na infekciju plamenjačom vinove loze, stoga savjetujemo svim vinogradarima  koji su posljednju zaštitu vinove loze proveli prije 10 ili više dana da ponove zaštitu svojih vinograda.  Za zaštitu od plamenjače mogu se koristiti npr.Folpan Gold, Vincare, Pergado MZ,  Magma triple, Momentum trio,  Forum star, Ridomil Gold MZ Pepite, Fantic M, Galben F, Galben M, Armetil M, Orvego, Acrobat MZ 

Na lokalitetima gdje su prisutni simptomi peronospore u vidu žutih mrlja na lišću, prednost dajemo pripravcima: Acrobat MZ, Orvego ili Forum Star WP koji imaju antisporulantno djelovanje (sprečavaju pojavu sporonosnih organa, odnosno, bijele prevlake na donjoj strani pjega).

Za suzbijanje pepelnice vinove loze  možete koristiti npr. Kusabi, Nativo WG, Domark ME, Dynali EC, Luna Experience SC, Falcon 460 EC i dr.

Ukoliko u vašem vinogradu prevladavaju ranije sorte, koje su već pred zatvaranjem grozda ( bobice se počinju dodirivati), potrebno je dodati jedan od botriticida, koji će spriječiti naseljavanje sive plijesni ( Botrytis cinerea) unutar grozda. Takvi su pripravci: Teldor SC 500, Chorus 75 WG, CantusSwitch 62,5 WG, Geoxe i dr.

Pripravke koristite isključivo sukladno uputstvima i propisanim ograničenjima dobivenim uz sredstvo i sukladno Fitosanitarnom informacijskom sustavu ( FIS).

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Voditi evidenciju o korištenju sredstava za zaštitu bilja.

Praznu ambalažu od sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na zakonom propisani način- možete je predati u C.I.A.K. d.o.o. ( Gubaševo  47 c) svakog prvog ponedjeljka u mjesecu.

Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.
E-mail: sanja.greguric@mps.hr

Obavijest rajčica

Za zaštitu rajčice od plamenjače ( Phythopthora infestans) može se koristiti jedan od pripravaka:

Acrobat MZ, Equation pro, Pergado MZ, Revus, Ranman Top, Ranman 400 SC. Pripravcima Galben C i Galben M ukinuta je registracija za tu namjenu, ali je dozvoljena njihova primjena do isteka zaliha.

Pripravke koristite isključivo sukladno uputstvima i propisanim ograničenjima dobivenim uz sredstvo i sukladno Fitosanitarnom informacijskom sustavu ( FIS).

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Voditi evidenciju o korištenju sredstava za zaštitu bilja.Praznu ambalažu od sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na zakonom propisani način- možete je predati u C.I.A.K. d.o.o. ( Gubaševo  47 c) svakog prvog ponedjeljka u mjesecu.

Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.
E-mail: Sanja.Greguric@mps.hr

Obavijest o zaštiti krumpira

Toplo vrijeme s povremenim pljuskovima pogoduje razvoju plamenjače krumpira (Phytophthora infestans).

Za njezino suzbijanje može se primijeniti jedan od registriranih pripravaka: Fantic M, Galben M, Alfil duplo, Fylal double, Ridomil gold MZ pepite, Infinito, Proxanil 450 SC, Equation pro, Ranman 400 SC, Ranman top, Acrobat MZ WG, Revus, Pergado MZ, Cymbal flow, Moximate 505 WP, Indomate 505 WP, Manoxanil,  Profilux, Nautile DG, Reboot i dr.

Pripravke koristite isključivo sukladno uputstvima i propisanim ograničenjima dobivenim uz sredstvo i sukladno Fitosanitarnom informacijskom sustavu ( FIS).

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Voditi evidenciju o korištenju sredstava za zaštitu bilja.Praznu ambalažu od sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na zakonom propisani način- možete je predati u C.I.A.K. d.o.o. ( Gubaševo  47 c) svakog prvog ponedjeljka u mjesecu.

Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.
E-mail: Sanja.Greguric@mps.hr