Obavijest vlasnicima plantažnih nasada jabuka i krušaka 08.03.2016.

Natprosječno topao siječanj i veljača ubrzali su početak vegetacije u plantažnim nasadima jabuka. Srednja mjesečna temperatura zraka za siječanj i veljaču bila je iznad višegodišnjeg prosjeka. Odstupanja srednje mjesečne temperature zraka bila su za siječanj 2,3°C, a za veljaču 5,2°C.

Na većini lokaliteta jabuke i kruške su u razvojnom stadiju otvorenih vršnih pupova. Obavještavamo voćare, da kada to vremenske prilike dozvole, izvrše tretiranje pripravcima na osnovi bakra: Nordox 75, Nordox super 75, Neoram WG, Kupropin, Cuprocaffaro 50 WP, Rame Caffaro 32 WP, Champion, Champion 50 WG, Blauvit, Champion blauvit, Cuproline, Kocide DF, Cuprablau Z, Cuprablau Z ultra, Bakreno vapno WP 50, Gypso,  Bordoška suspenzija 20 WP, Bordoška juha 20 Bordoška juha caffaro 20 WP, Bordoška juha 20 WP – Manica, Bordoška juha 20 WP, Bordoška suspenzija S-20, Modra galica ili Plavi kamen.

Primjenom navedenih pripravaka saniraju se rane od rezidbe te umanjuje infektivni potencijal uzročnika krastavosti jabuka (Venturia inaequalis)

Za suzbijanja štitastih ušiju – kalifornijska štitasta uš (Quadraspidiotus  perniciosus ) i jaja lisnih ušiju ovim pripravcima mogu se dodati mineralna ulja (Bijelo ulje ili Mineralno svijetlo ulje).

Moguće je koristiti gotove pripravke bakra i mineralnog ulja: Crveno ulje ili Modro ulje.

Upozoravamo voćare da vrše pregled pupova na moguću prisutnost jabučnog cvjetojeda (Anthomonus pomorum), naročito u voćnjacima koji su u blizini šume. Pregled i suzbijanje jabučnog cvjetojeda potrebno je obaviti pri temperaturi zraka većoj od 12˚C jer je tada pojačana aktivnost ovog štetnika. Kritičnim brojem smatra se 15 odraslih insekata na 100 pregledanih pupova.

Za suzbijanje jabučnog cvjetova dopuštenje ima pripravak Decis 2,5 EC. Navedeni pripravak nije dopušten u integriranoj proizvodnji jezgričavog voća.

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način.

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

                                  Suzana Slovic, dipl.ing.
E-mail: Suzana.Slovic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis