Obavijest maslinarima 13.11.2015.

Nakon završene berbe maslina preporuča se izvršiti tretiranje nasada protiv  uzročnika bolesti poznate pod nazivom paunovo oko (Spilocaea oleagina).

Za ovu namjenu moge se koriti pripravci čije su djelatne tvari bakreni spojevi:

NEORAM WG, NORDOX 75 WG

ili pripravak na osnovi krezoksim-metilaSTROBY WG.

Pripravak  na bazi bakra NEORAM WG ujedno  sprečava i širenje bakterije (Pseudomonas syringae pv.savstanoi) uzročnika raka masline.  Ukoliko u masliniku postoji zaraza navednim uzročnikom zaštitu prilagoditi istom.

Pripravake koristiti prema uputama proizvođača!

NAPOMENA!

Korisnici sredstava za zaštitu bilja nakon tretiranja imaju obvezu ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja.

Praznu ambalažu koja ostaje nakon upotrebe sredstava za zaštitu bilja potrebno je propisno zbrinuti.

Gordana Kožarić-Silov, dipl. ing. agr.
e-mail: Gordana.Kozaric-Silov@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis