Obavijest proizvođačima krumpira i rajčice 06.07.2015.

Prije najavljenih pljuskova za četvrtak 09.07.2015. potrebno je provesti preventivnu zaštitu krumpira i rajčice protiv plamenjače (Phytophtora infestans) i koncentrične pjegavosti (Alternaria solani).

U zaštiti krumpira koristiti jedan od fungicida:

ELECTIS WG (zoksamid+mankozeb) – doza 1,8-2,0 kg/ha; K- 7 dana

EQUATION PRO (famoksadon+cimoksanil) – doza 0,4 kg/ha; K-14 dana

INFINITO (propamokarb+flupikolid) – doza 1,2-1,6 l/ha; K- 7 dana

MELODY DUO WP 66,75 (iprovalikarb+propineb) – doza 3 kg/ha; K-14 dana

ANTRACOL COMBI WP 76 (cimoksanil+propineb) – doza 2,5 kg/ha; K- 14 dana

REVUS (mandipropamid) – doza 0,4-0,6 l/ha; K- 7 dana

U zaštiti rajčice mogu se koristiti fungicidi:

ELECTIS WG (zoksamid+mankozeb) – doza 1,5-1,8 kg/ha; K- 7 dana

EQUATION PRO (famoksadon+cimoksanil) – doza 0,4 kg/ha; K- 7 dana

RANMAN 400SC (ciazofamid)- doza 0,2 l/ha; K- 3 dana

RANMAN TOP (ciazofamid)  – doza 0,5 l/ha; K- 3 dana

PERGADO MZ (mandipropamid+mankozeb) – doza 2,5 kg/ha;  K- 14 dana

REVUS (mandipropamid) – doza 0,4-0,6 l/ha; K- 14 dana

Fungicide koristiti prema preporukama proizvođača.

Voditi evidenciju  o tretiranjima u elektroničkom ili papirnatom obliku. U evidenciju  se upisuju najmanje slijedeći podaci: trgovački naziv sredstva za zaštitu bilja, datum i vrijeme početka i završetka tretiranja, količina primijenjenog sredstva za zaštitu bilja (doza, koncentracija), veličina površine i tretirana kultura.

dr.sc. Mirna Ceranić
e-mail: Mirna.Ceranic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis