Obavijest vinogradarima 12.06.2015.

Od posljednje preporuke prošlo je 14 dana. U to vrijeme bilježimo visoke temperature, a zbog velikih razlika u dnevnim i noćnim temperaturama (rosa) nalazimo i prve simptome plamenjače u vinogradima.

Vinova loza se nalazi pred završetak cvatnje.

Vrlo je važno provoditi mjere zaštite protiv najvažnijih bolesti vinograda plamenjače (Plasmopara viticola) i pepelnice (Erysiphe necator). Ovisno o vremenskim prilikama zaštitu je potrebno obavljati fungicidima svakih 8-14 dana.

Za suzbijanje peronospore moguće je koristiti neke od slijedećih pripravaka; Mikal flash, Mikal premium F, Azimut WG, Ridomil gold combi WG, *Forum star,* Melody duo WP, Antracol combi WP, Ridomil gold MZ, Galben F, Pergado MZ, Acrobat MZ* i dr.

(*pripravci kojima dajemo prednost u vinogradima gdje nalazimo simptome plamenjače).

Protiv pepelnice možemo koristiti slijedeće pripravke: Nativo WG, Domark ME, Collis, Postalon, Luna experience SC, Fond 12 E i dr.

Protiv sive pljesni – botritisa možemo koristiti neke od botriticida kao: Teldor SC 500, Chorus 75 WG, Cantus, Botril 300 SC i dr.

Na području Novog Marofa i južnom dijelu županije proteklih je godina bilo značajnih problema sa fitoplazmom (Flavescens doree). Upozoravamo vinogradare, naročito tog područja da nakon cvatnje pristupe usmjerenoj zaštiti protiv američkog cvrčka. Američki cvrčak prenosioc je fitoplazme (vrste Flavescence doree) i jedna od indirektnih mjera zaštite od spomenute bolesti upravo je njegovo suzbijanje. Insekticidi za tu namjenu su: Actara 25 WG, Sumialfa 5 FL, Nurelle D, Chromirel-D.

Obzirom na obvezu pridržavanja načela integrirane zaštite važno je pratiti ograničenja za upotrebu vezano uz svaki fungicid i insekticid, a koja su naznačena na etiketi svakog preparata i u „Tehnološkim uputama za integriranu proizvodnju grožđa“.

Obavezno je prije pripreme i primjene sredstava za zaštitu bilja pročitati priložene upute i upozorenja za uporabu, te ih se pridržavati. Korisnici su dužni zbrinuti otpadnu ambalažu sredstva za zaštitu bilja na propisan način.

Martina Borić
Martina.boric@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis