Obavijest vlasnicima plantažnih nasada krušaka 05.06.2015.

Pregledom nasada krušaka, na nekoliko je lokaliteta utvrđena prisutnost ličinki mlađih stadija kruškine buhe (Cacopsylla pyri). Vlasnike plantažnih nasada krušaka upućujemo na kontrolu vršnog lišća zbog moguće prisutnosti kruškine buhe. Ukoliko su prisutne ličinke kruškine buhe predlažemo primjenu pripravaka Vertimec 018 EC, Kraft 18 EC ili Actara 25 WG uz dodatak Bijelog ulja (0,2 %). Ukoliko se koristi mineralno ulje ne preporuča se miješanje s pripravcima na osnovi kaptana radi moguće fitotoksičnosti.

Za zaštitu krušaka od krastavosti plodova (Venturia pyrina) mogu se koristiti fungicidi kontaktnog mehanizma djelovanja: Dithane M-45, Dithane DG Neotec, Mankozeb ili Polyram DF.

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način.

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Suzana Slovic, dipl.ing.
e-mail: Suzana.Slovic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis