Obavijest vinogradarima 05.06.2015.

Cvatnja vinove loze je u obalnom području županije završila, dok u zaleđu ovisno o sorti i lokalitetu cvatnja još traje.
U periodu nakon cvatnje potrebno je nastaviti zaštitu protiv uzročnika peronospore (Plasmopara viticola) i pepelnice (Erysiphe necator)  sistemičnim pripravcima:

Protiv pojave peronospore može se koristiti jedan od pripravaka:
Forum Star, Equation pro, Mikal premium F, Acrobat MZ, Ridomil gold Combi 45 WG, Fantic F, Antracol combi WP 76, Pergado, Melody duo.

Protiv pojave pepelnice (Erysiphe necator) preporuča se koristiti jedan od pripravaka:
Nativo, Domark 40 ME, Folicur, Vivando, Topas 100 EC, Talendo, Falcon EC 460, Stroby EG, Collis.

Mogu se koristit i kombinirani pripravci: Cabrio Top, Quadris, Universalis. Kod njihove primjene treba voditi računa da se istim pripavkom nasad zaštiti dva puta u razmaku od 10 dana.

Nakon cvatnje u nasadima i na položajima gdje često ima problema sa sivom plijesni  prilikom zaštite jednim od priravaka protiv peronospore i pepelnice preporuča se dodati i jedan od  pripravaka protiv sive plijesni (Botrytis cinerea): Botril 300 SC, Cantus, Pyrus 400 EC, Teldor SC 500, Chorus 75 WG, Switch 62,5 WG.

Kod primjene pripravaka sistemičnog djelovanja treba paziti da se isti u vegetaciji koristi najviše 2-3 puta.

Pripravke koristiti prema uputama proizvođača!

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

NAPOMENA!
Nakon tretiranja potrebno je ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja.
Praznu ambalažu koja ostaje nakon upotrebe sredstava za zaštitu bilja poropisno zbrinuti.

Skupljanje ambalažnog otpada SZB provest će se 15.09. 2015. u Primoštenu Burnom (kod zadruge) od 10:00 -11:30 i u Drnišu lokalitet Cecela  od 13:00-15:00.

Gordana Kožarić-Silov dipl.inž.agr.
e-mail: Gordana.Kozaric-Silov@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis