Obavijest proizvođačima kukuruza 15.05.2015.

Kukuruz se na većini parcela nalazi u fazi dva do tri razvijena lista. Korovna flora kukuruza je okopavinska.  Od širokolisnih korova  prevladavaju: dvornik, loboda, divlja rotkva, rusomača, šćir, osjak, slak, a od uskolisnih muhar, vlasnjače, ljuljevi, pirika, divlji sirak…  Ovisno  o sastavu korovne flore u usjevu treba odabrati odgovarajući herbicid za suzbijanje korova.

Jednogodišnje širokolisne korove u faze 2 – 8 razvijenih listova kukuruza suzbijaju: Callisto  480 SC, Cyntel 51 WG (mezotrion); Cambio, Basagran 480, Basagran super (bentazon); Peak 75 WG, Casper 55 WG (prosulfuron; koristi se uz dodatak okvašivača, npr. Eafix pro u količini 0,3 l/ha); Habit 75 WG, Harass 75 WG; Harmony SX (tifensulfuronmetil).

Jednogodišnje i višegodišnje širokolisne korove  u fazi 3-5 razvijenih  listova suzbijaju: Dicopur, Dikopin , DMA 6, Deherban A extra, Dikopur E, Esteron extra 600 EC (2,4D);  Starane 250, Tomigan 250 EC, Comet 250,  Pluss (fluroksipir); Banvel 480 S, Kolo 480 S, Samba, Faraon, Motikan, Palacid (dikamba); Lontrel 300, Lira, Logo 300, Boss,  Lontrax (klopiralid); Callam  SL(dikamba+tritosurfuron); Mustang (florasulam).

Tamo gdje u usjevu prevladavaju jednogodišnji i višegodišnji uskolisni korovi, te jednogodišnji širokolisni korovi primijeniti jedan od herbicida na osnovi nikosulfurona : Motivell, Kelvin  OD, Kelvin 40 SC, Nicogan 40 SC,Nisoch, Nisha, Samson extra 6 OD,  Innovate 240 SC, Marvel, Milagro. Zbog proširenja spectra djelovanja na širokolisne korove može se miješati sa herbicidima na osnovi dikambe  (Banvel 480 S, Kolo 480 S, Samba…) i bentazona (Basagran super, Cambio) .  Uskolisne korove suzbijaju herbicidi na osnovi djelatne tvari rimsulfurona: Tarot 25 DF, Sorghum, Titan,  Grizzly, Task 64 WG, Principal 53,6 WG, Principal plus66,5 WG. Zbog proširenja spektra djelovanja na širokolisne korove mogu se kombinirati sa sredstvima na osnovi dikambe (Banvel 480 S, Kolo 480 S, Samba…). Herbicide primijeniti u fazi 2-6 razvijenih listova kukuruza. Equip OD (foramsulfuron) se može  kombinirati sa sredstvima na osnovi 2,4 D (Dicopur, Dikopin , DMA 6…), ili dodavanjem mineralnog ulja (Mineralno svijetlo ulje, Bijelo ulje).

Kombinirani pripravci za suzbijanje uskolisnih i širokolisnih korova su: Elumis,  Laudis OD;  Task 64 WG, Motivell extra pack (Motivell + Cambio+ Dash HC); Kelvin+Callam+Dash HC; Tarot 25 DG + Mustang…    

Zbog boljeg prijanjanja herbicida na korovnu biljku i poboljšanog djelovanja herbicida,  herbicidu dodati jedan od odgovarajućih okvašivača: Etalfix PRO (uz  Peak 75 WG, Casper 55 WG, Callisto),  Break thru (uz Motivell, Cambio, Callam), Citowett,  Dash-HC (uz Motivell), Sandovit, Trend 90, Herbovit 90, Bijelo ulje, Mineralno svjetlo ulje.

Herbicide  i odgovarajuće okvašivače uz herbicid koristiti prema uputi proizvođača.

dr.sc. Mirna Ceranić
e-mail:Mirna.Ceranic@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis