Obavijest proizvođačima graha! 14.05.2015.

Proizvodnja graha na našoj županiji većinom se obavlja na manjim površinama, iako imamo i manji broj proizvođača  sa proizvodnjom na   većim površinama. Na većini parcela grah je niknuo pa je potrebno odabrati herbicide koji su namijenjeni za primjenu u toj fazi.

 Herbicidi koji imaju dozvolu za primjenu u ovoj kulturi navedeni su u tablici 1.

Tablica 1.

Aktivna tvar

Naziv preparata

Namjena/vrijeme primjene

    Doza 

 

S-metolaklor

 

DUAL GOLD 960 EC

Jednogodišnji uskolisni korovi , nakon sadnje prije nicanja

 

1,25-1,4 l/ha

 

Pendimetalin

 

PENDIGAN 330 EC

Jednogodišnji širokolisni i uskolisni korovi, nakon sadnje prije nicanja

 

4-6l/ha

 

Linuron

 

LINUREX 50 SC

Jednogodišnji širokolisni korovi, nakon sjetve prije nicanja

 

0,75 l/ha

 

Imazamoks

 

PULSAR 40

Neki jednogodišnji i višegodišnji širokolisni i neki travni korovi, grah u fazi 2-4 lista

 

0,75-1l/ha

 

Bentazon

BASAGRAN 480

 

 

TROY 480

Jednogodišnji širokolisni korovi u fazi 4 lista graha

Do 15 cm visine graha

1,5-2l/ha

 

 

2l/ha

 

Imazamoks

Bentazon

 

CORUM

Jednogodišnji širokolisni itravni korovi, grah u fazi 2-3 lista

 

1,25 l/ha

 

Propakizafop

 

AGIL 100 EC

Jednogodišnji uskolisni i neki višegodišnji korovi, primjena kad korov razvije 2 lista pa do početka busanja,a kod višegodišnjih kad im je visina 10-20 cm

 

0,8-1,5l/ha

 

Cikloksidim

 

FOCUS ULTRA

 

             „

 

 

1-4l/ha

 

Kletodim

 

SELECT SUPER

 

              „

 

0,8-2l/ha

Ovisno o vremenskim prilikama na grahu se mogu javiti razne bolesti: bakrerioze,hrđe,smeđa pjegavost,siva plijesan, bijela trulež.

U tablici 2 su navedena sredstva namijenjena za suzbijanje bolesti na grahu.

Tablici 2.

Aktivna tvar

Naziv preparata

Bolest

    Doza 

 

Bakrov hidroksid

 

CHAMPION

CHAMPION WG 50

 

Bakterijska pjegavost graha

 

0,5%

Bakarni oksiklorid

NEORAM WG

Smeđa pjegavost,palež,hrđe i bakterioze

0,15-0,2 %

Pirimetanil

PYRUS 400 SC

Siva plijesan

1,5l/ha

Piraklostrobin

Boskalid

 

SIGNUM

 

Siva plijesan i hrđa

 

1kg/ha

Ciprodinil

Fludioksonil

 

SWITCH 62,5 WG

 

Bijela trulež, siva plijesan

 

0,5-0,8 kg/ha

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

                                                                               Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis