Obavijest voćarima! 24.04.2015.

U nasadima  jabuka i krušaka koji se uglavnom nalaze u fazi pune cvatnje preporučujemo obaviti preventivnu zaštitu od bolesti mrljavosti lista (Venturia inaequalis) prije oborina koristeći se  jednim od fungicida:  Delan 700WDG, Dithane M-45, Dithane DG Neotec, Mankozeb, Star 80WP,  Pinozeb M -45, Cadillac 80WP, Penncozeb 75 DG.

Za pepelnicu  u nasadima jabuka (Podosphaera leucotricha) preporuka je koristiti pripravke koji suzbijaju mrljavost i pepelnicu: Stroby DF, Zato 50 WG, Tercel WG.

Zaražene mladice pepelnicom kontinuirano i mehanički odstranjivati.

Pratimo let moljca kružnih mina (Leucoptera malifoliella), brojnost crvenog voćnog pauka (Panonycus ulmi),lisnih uši (Aphydae) u nasadima kruške kruškinu buhu (Psylla piri).

Pripravke koristiti prema preporuci proizvođača i vodite evidenciju o prskanju.

Mara Maglić dipl.ing.agr.
E-mail Mara.Maglic@savjetodavna. hr

Pripremi za ispis