MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA

Tag: Brodsko-posavska

Obavijest proizvođačima uljane repice!

Uljana repica na području Brosko-posavske županije na najvećem broju parcela je zasijana.

Nakon sjetve mogu se primijeniti zemljišni herbicidi koji ako je tlo dobro pripremljeno i ima dovoljno vlage uspješno suzbijaju većinu jednogodišnjih korova.

Za tu namjenu moguće je primijeniti jedan od slijedećih herbicida:  Dual gold 960 EC, Efica 960 EC, Butisan SC, Teridox 500, Clomate, Reactor 360 CS, Kalif 480 SC, Koban 600 i dr

Važno: upotrijebljeno sredstvo za zaštitu bilja koristiti sukladno etiketi priloženoj uz sredstvo, ambalažu zbrinuti na propisan način,, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

Marijana Milušić dipl.ing.

                                                                                                                      Marijana.Milusic@mps.hr

 

 

Obavijest poljoprivrednicima

Mreža sakupljanja ambalažnog otpada sredstava za zaštitu bilja  za poljoprivredna gospodarstva koja trebaju imati ovjereni prateći list kao dokaz da su otpad zbrinuli na zakonom propisan način

 

Obavještavamo poljoprivredne proizvođače da će se odvoz ambalaže od sredstava za zaštitu bilja odvoziti isključivo od tvrtki: Agroavant, Agro-Chem-Maks, Agroteks, BSF, Bayer CropScience, Chromos Agro, Corteva Agriscience (Dow AgroScience), danon, Euroazijski pesticidi, Florel, Genera, Iskra Zelina Kemijska Industrija, Nufarm, Monasnto, Orchem, Pinus Agro, Stockton, Syngenta Agro.

 

21.08.2020.

GUNDINCI                            RURIS D.O.O          ZAGREBAČKA 146            OD 9:00 DO 13:00

 

31.08.2020.

NOVA KAPELA                                        STOČNA PIJACA                              OD 9.:30 DO12:30

 

Mara Maglić dipl.ing.

E-mail Mara.Maglic@mps.hr

Obavijest za povrtlare

Proizvođače kasnog kupusa upozoravamo da redovito pregledaju svoj nasad budući su prisutni štetnici: kupusni bijelac (Pieris brassicae, Pieries rapae), kupusni  moljac (Plutella xylostella), kupusne sovice( Mamestra spp.), kupusne lisne uši ( Brevicoryne brassicae), kupusni štitasti moljac (Aleyrodes proletella).

Budući je kupus u fazi formiranja glavica potrebno je izvršiti zaštitu od ovih štetnika primjenom jednih od insekticida: Decis 2,5 Ec, Affirm, Fastac 10EC, Decis 100 EC, Rotor super , Scatto, Cythrin Max i dr.

Zbog izrazito nestabilnog vremena potrebno je izvršiti i zaštitu od bolesti  plamenjače kupusa ( Peronospora parasitica), prstenasta pjegavost (Mycosphaerella brassicicola), koncentrična pjegavost (Alternaria  spp.), suha trulež (Phoma lingam) i bakterioze jednim od fungicida: Ortiva , Ortiva Top, Nativo 75WG, Zakeo 250 SC, Difcor i dr.

Prije upotrebe obavezno pročitati upute proizvođača i primijeniti u skladu sa FIS-om.

Evidentirati prskanje i ambalažu propisno zbrinuti.

Mara Maglić dipl.ing.

E-mail Mara.Maglic@mps.hr

Obavijest za vinogradare

Obilne oborine sa tučom pogodile su središnji dio naše županije stoga preporučujemo vinogradarima da za dezinfekciju rana od tuče  i protiv plamenjače (Plasmophara viticola) obave pripravcima na osnovi folpeta , Folpan 80WDG, Futura 50WP, Shavit F ili se mogu koristiti pripravci na osnovi bakra kao što su Bordoška juha, Cuprablau Z, Neoram WG i dr.

Za suzbijanje pepelnice (Uncinula necator) može se koristiti: Chromosul 80, Luna experience, Collis SC i dr.

Protiv sive plijesni (Botrytis cinerea) koristiti jedan od fungicida: Cantus, Pyrus 400 SC, Switch 62,5WG, Teldor SC 500 i dr. prskajući u zoni grozdova.

Prije upotrebe obavezno pročitati upute proizvođača i primijeniti u skladu sa FIS-om.

Evidentirati prskanje i ambalažu propisno zbrinuti.

Odvoz ambalaže od sredstava za zaštitu bilja biti će 21.08.2020 u Gundincima, Zagrebačka 146 , Ruris d.o.o. od 9:00 do 13:00

 

Mara Maglić dipl.ing.

E-Mail Mara.Maglic@mps.hr

Obavijest za voćare!

Orahova muha (Rhagoletis compleata)  ulovljena je na postavljenim žutim pločama i potrebno je suzbijati ovog štetnika.

Za suzbijanje dozvolu imaju insekticidi: Imidan 50 WG i Calypso SC480. Svaki od ova dva insekticida imaju dozvolu za dva tretiranja  tijekom vegetacije u razmaku od 14 dana.

Orah najčešće ima visoko stablo i krošnju velikog volumena stoga je vrlo teško kvalitetno obaviti prskanje. Preporučujemo vlasnicima nasada oraha da  uz insekticid dodaju biljni proteinski mamac Buminal koji privlači orahovu muhu i tretiraju donji dio krošnje.

Na pojedinačnim stablima na okućnici postaviti veći broj žutih ploča i tako smanjiti štete od orahove muhe.

U nasadima jabuka  namijenjeni skladištenju obaviti tretiranja  za smanjenje bolesti smeđe truleži (Monilinia) i gorke truleži plodova (Colletotrichum spp.) jednim od fungicida vodeći brigu o broju  dopuštenih  tretiranja u vegetacijskoj sezoni: Geoxe, Bellis, Zato 50 WG, Zato plus .

Za suzbijanje jabučnog savijača (Cydia pomonella)  mogu se koristiti jedan od insekticida: Affirm, Affirm Opti, Coragen 20SC, Mospilan 20SP, Delegate 250 WG, Imidan 50WG.

Pratiti populaciju crvenog voćnog pauka (Panonychus ulmi) i voditi računa o karenci  pripravaka i vremenu dozrijevanja jabuka.

Pripravke koristiti prema preporuci proizvođača i u skladu s FIS-bazom, evidentirati prskanje ,ambalažu propisno zbrinuti .

 

Mara Maglić dipl.ing.

E-mail Mara.Maglic@mps.hr

Obavijest voćarima!

Zbog obilnih oborina u proteklom tjednu upozoravamo poljoprivredne proizvođače  koštićavog voća , višnje, trešnje da ponove zaštitu od bolesti kozičavosti lista (Brumeriella jaapii) upotrebom jednog od fungicida: Dithane DG Neotec, Dithane M-45, Mankozeb, Pinozeb M-45 ili Chromodin S-65.

Prije prskanja obavezno pročitati upute proizvođača i sredstvo primijeniti u skladu sa FIS-om, evidentirati prskanje i ambalažu propisno zbrinuti.

Mara Maglić dipl.ing.

E-mail Mara.Maglic@mps.hr

Obavijest vinogradarima

U nasadima vinove loze treba i dalje provoditi zaštitu jer vremenske prilike pogoduju razvoju i širenju bolesti kao što su plamenjača, pepelnica i botritis.

 

Za zaštitu od plamenjače (Plasmopara viticola) primijeniti jedan od fungicida: Ridomil gold MZ Pepite, Curzate B, Acrobat MZ, Eqation pro, Ridomil gold R, Myldicut 25 SC i dr.

Za zaštitu od pepelnice (Unicula necator) primijeniti jedan od slijedećih fungicida: Luna expiriece, Nativo, Collis ,Crystal KS, Talendo, Vivando i dr.

Protiv sive plijesni (Botrytis cinerea) kod sorata koje su u fazi zatvaranja grozda primijeniti jedan od botriticida: Chorus 75 WG, Pyrus 400 EC, Switch, Teldor, Cantus i dr.

 

Potrebno je i dalje tijekom srpnja  žutim pločama pratiti moguću pojavu američkog cvrčka, koji prenosnik ili vektor zlatne žutice vinove loze.

Za suzbijanje američkog cvrčka primijeniti ako je potrebno jedan od slijedećih insekticida: Decis 2,5 FL, Sumialfa 5 FL, Avaunt i dr.

Važno: upotrijebljeno sredstvo za zaštitu bilja koristiti sukladno etiketi priloženoj uz sredstvo, ambalažu zbrinuti na propisan način,, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

Marijana Milušić dipl.ing.

                                                                                                                      Marijana.Milusic@mps.hr

 

Obavijest za voćare

Obavještavamo voćare  da obave zaštitu od uzročnika bolesti krastavosti jabuke (Venturia inaequalis) jednim od pripravaka  preventivnog djelovanja koji ujedno djeluju i za suzbijanje truleži i gorke truleži ploda: Kapetan 80 WG, Scab 80 WG, Caption.

Za suzbijanje pepelnice (Podosphaera leucotricha) mogu se primijeniti pripravci na osnovi sumpora uz oprez primjene pri visokim temperaturama i voditi brigu o mogućnosti miješanja pripravaka.

Jabučnog savijača (Cydia pomonella) moguće je suzbiti jednim od insekticida: Coragen 20, Affirm, Mospilan 20 SP i dr.

U pojedinim nasadima prisutan je i crveni voćni pauk (Panonychus ulmi). Za suzbijanje mogu se koristiti jedan od akaricida: Zoom11 SC, Kraft 18 EC, Vertimec 018 SC, Masai i dr.

Sve pripravke koristiti prema preporuci proizvođača i u skladu s FIS-om.

Evidentirati prskanje i ambalažu propisno zbrinuti.

 

Mara Maglić dipl.ing.

E-mail Mara.Maglic@mps.hr

Obavijest za proizvođače koštičavog voća

Berba trešanja i višanja je završena i vremenske prilike pogoduju razvoju bolesti kozičavosti lista ( Blumeriella jaapii) na  višnjama i trešnjama.

Preporučujemo izvršiti zaštitu nakon berbe jednim od pripravaka: Dithane M-45, Dithane DG Neotec, Pinozeb M-45, Syllit 544SC ,Chromodin S-65.

Pripravke koristiti prema preporuci proizvođača i u skladu sa FIS-om. Evidentirati prskanje  i ambalažu propisno zbrinuti.

Mara Maglić, dipl. ing.

mara.maglic@mps.hr

Obavijest proizvođača oraha

Pregledom nasada oraha uočena je pojava sive pjegavosti oraha (Gnomania leptostyla), stoga preporučujemo vlasnicima nasada oraha da pregledaju svoje nasade izvrše zaštitu jednim od fungicida:

Champion 50 WG, Dithane, Signum, Systane 20 EW, Penncozeb 75 DG.

 

Također je potrebno redovito pregledavati žute ploče zbog praćenja pojave orahove muhe (Rhagoletis completa).

 

 Važno: upotrijebljeno sredstvo za zaštitu bilja koristiti sukladno etiketi priloženoj uz sredstvo, ambalažu zbrinuti na propisan način,, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

Marijana Milušić dipl.ing.

                                                                                                                      Marijana.Milusic@mps.hr