Obavijest proizvođačima jagode! 24.04.2015.

Jagode su u cvatnji. Kišno vrijeme u cvatnji pogoduje razvoju gljivice uzročnika sive plijesni (Botrytis cinerea), stoga je potrebno preventivno zaštititi cvjetove protiv navedene  bolesti  (u cvatnji, nakon cvatnje) nekim od fungicida dozvoljenim za tu namjenu u jagodama vodeći računa o karenci primijenjenog sredstva:

Teldor SC 500 (karenca 4 dana), Switch 62,5 WG (7 dana karenca), Pyrus  400 SC ( 3 dana karenca), Signum ( 3 dana).

Porastom dnevnih temperatura te  intenzivnim porastom lisne mase zamijećena je  pojava štetnika na jagodama lisne uši ( Aphididae spp.) i crveni pauk (Tetranychus urticae) ,a također treba pratiti  pojavu i po potrebi suzbijati; jagodin cvjetar, tripsi ( prati selet na plavim pločama), stjenice, sovice. Registrirani insekticidi za upotrebu na otvorenom su; Neemazal – T/S – lisne uši, trips, sovice , štitasti moljci;  Pirimor  50 WG- lisne uši; Perfektion, Calinogor i Chromgor – lisne uši i tripsi; Fastac 10 EC – lisne uši i sovice;Laser i Kraft 18 EC – trips; Vertimec 018 EC-  koprivina grinja; Kraft 18 EC – crveni pauci,  , Dali i Decis 2,5 EC– lisne uši . Paziti na pčele – prskati u večernjim satima kad pčele ne lete!

Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema priloženoj uputi za upotrebu, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja prema Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN142/12).

Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.,
e-mail:
Ana-Marija.Cajkulic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis