Obavijest vlasnicima plantažnih nasada jabuke i kruške! 23.04.2015.

Pošto meteorolozi najavljuju oborine za kraj tjedna i početak slijedećeg, važno je obaviti  preventivnu zaštitu jabuke i kruške protiv najvažnije bolesti- krastavosti ( Venturia inaequalis i V. pirina).

Nasadi jabuka i kruška nalaze se u punoj cvatnji.

Zaštitu treba obaviti dan, dva prije kiše organskim fungicidima kao što su:

Djelatna tvar

Naziv preparata

Koncentracija

Mankozeb

Dithane M-45, Pinozeb M-45, Mankozeb, Cadillac 80 wp, Dithane DG neotec,

0,25 %

Ciprodinil

Chorus 75 WG

0,02 %

Ditianon

Delan 700 WDG

50-75 grama na 100 litara vode

U integriranoj zaštiti fungicidi iz skupine ditiokarbamata ( mankozeb), smijemo koristiti maksimalno tri puta godišnje, no nikako ne uzastopno.

U voćnjacima gdje se primijetio razvoj pepelnice jabuke ( Podosphaera leucotricha) potrebno je obaviti zaštitu, a  prednost se daje onim preparatima koji uz krastavost suzbijaju i pepelnicu: Stroby DF, Zato 50 WG, Teracel WG (registracija samo za jabuku).

U nasadima jabuke potrebno je pratiti let minera kružnih mina, čij se let u nekim voćnjacima već zabilježio, stoga ga trebamo detaljnije pratiti. Osim moljca pratimo i populaciju crvenog voćnog pauka i lisnih uši. U nasadu krušaka pratimo kruškinu buhu.

Važno je pregledavati nasade i ovisno o napadu i kritičnim brojevima primijeniti neko od registriranih sredstva.

S obzirom da je puna cvatnja i na veliku aktivnost  pčela, važno je obavljati prskanje u večernjim satima ili ranim jutarnjim satima kada pčele ne lete. Za svako prskanje insekticidima opasnim za pčele kontaktirati najbliži pčelarski savez ( 72 sata prije prskanja).

Obavezno je prije pripreme i primjene sredstava za zaštitu bilja pročitati priložene upute i upozorenja za uporabu, te ih se pridržavati. Korisnici su dužni zbrinuti otpadnu ambalažu sredstva za zaštitu bilja na propisan način.

Martina Borić dipl.ing.agr
Martina.Boric@savjetodavna.hr

 
 
 
Pripremi za ispis