Obavijest proizvođačima jabuke! 13.04.2015.

Povišene temperature ubrzale su vegetaciju. Upozoravamo voćare da izvrše  preventivnu zaštitu listića prije  najavljenih oborina protiv gljivice uzročnika krastavosti jabuke (Venturia inaequalis) . nekim od organskih fungicida;  Antarcol 70 WG, Chromodin S 65, Polyram DF , Delan 700 WDG, Dithane M45, Mankozeb, Pinozeb M45, Star 80, Cadillac80 WP, Ziram 76 WG.

Protiv pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha) u nasadima gdje je prijašnjih godina bilo zaraze mogu se koristiti sredstva na bazi sumpora sa ; Chromosul 80 WG, Kossan WG, Kumulus DF, Cosavet DF, Sumpor SC 80,..

Potrebno je pregledati nasad jabuke na prisutnost štetnika jabučni cvjetar, savijači pupa i lista, lisne uši, crveni voćni pauk te  po potrebi primijeniti neki od insekticida.

Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema priloženoj uputi za upotrebu, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja kao i pridržavati se Tehnoloških uputa za integriranu proizvodnju voća, naročito za broj tretiranja pojedinog sredstva za zaštitu bilja!

                                                                                                                     Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.,
e-mail: Ana-Marija.Cajkulic@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis