Obavijest voćarima plantažnih nasada jabuke i kruške 31.03.2015.

Pregledom nasada jabučastog voća ustanovljeno je da su jabuke u fazi bubrenja.

Temperature zraka su se povećale, te se kroz dan kreću uglavnom od 13 °C do 18 °C. Meteorolozi najavljuju kišno razdoblje koje kreće već sa današnjim danom pa sve do petka. Kišno razdoblje sa ovakvim povišenim temperaturama omogućit će uvijete za infekcije uzročnikom krastavosti jabuke i kruške (Ventura inaequalis i Venturia pirina). Stoga je vrlo važno da se dan dva prije slijedećih oborina obavi preventivna zaštita zbog spomenute bolesti. Neki od registriranih fungicida koji se koriste za tu namjenu navedeni su u tablici.

Naziv preparata

Koncentracija

Ziram 76 WG

0,25 %

Dithane M-45, Pinozeb M-45, Mankozeb, Cadillac 80 wp, Dithane DG neotec,

0,25 %

Polyram DF

0,20 %

Delan 700 WDG

0,05-0,075 % prije cvatnje, 50-75 grama na 100 litara vode

Chromodin S-65

0,06-0,1%

Futura 50 WP

0,2 %

Merpan 80 WDG, Captan 80WG

0,2 %

Antracol WG 70

0,2 %

Domark 40 ME

0,1 %

Tijekom pupanja može doći do primarnih zaraza pepelnicom (Podosphaera leucotricha), što može uništiti cvatove. U nasadima gdje je prijašnjih godina bilo većih šteta prije cvatnje planirati primjenu nekih od pripravaka kao što je Kalinosul, Kossan, Chromosul, Sulfolac u koncentraciji 0,3-0,5 %, ili Topas u koncentraciji 0,025 %.

Toplije razdoblje omogućujei razvoj štetnika kao što su lisne uši, crveni voćni pauk, kalifornijska štitasta uš, lisne uši, cvjetojed (posebno ako je nasad u blizini šuma)

Na osnovu tehnoloških uputa za integriranu zaštitu jabuke i kruške, štetnici se suzbijaju na osnovi praćenja njihove pojave i brojnosti, i to isključivo kada za to postoje opravdani ekonomski, ekološki, ekotoksikološki razlozi, odnosno kada broj štetnika prelazi prag štetnosti.

Obavezno je prije pripreme i primjene sredstava za zaštitu bilja pročitati priložene upute i upozorenja za uporabu. Otpadnu, ispražnjenu ambalažu od kemijskih sredstava za zaštitu bilja odložiti u specijalne kontejnere za opasni otpad. Kontejneri su postavljeni uz poljoapoteke. Korisnici državnih potpora dužni su za ispražnjenu ambalažu posjedovati prateći list od tvrtke CIAK d.o.o. kojim dokazuju da su ispravno zbrinuli ambalažu i također su dužni nakon provedenog tretmana voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

Martina Borić dipl. ing. agr
Martina.Boric@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis