Upute proizvođačima uljane repice 10.10.2014.

Pošto je krenulo nicanje uljane repice očekuje se na nekim područjima i pojava prvih štetnika karakterističnih za tu kulturu.

Prije svega počinje let jedne od najvažnijih štetnika uljane repice repičine ose listarice (Athalia rosae). U slučaju da se primijeti jedna osa na m² usjeva, preporučuje se krenuti sa tretiranjem u idućih deset dana. U jesen suzbijamo zajedno kupusnog buhača, repičinog crvenoglavog buhača, pipu terminalnog pupa i repičinu osu listaricu. 

U tablici 1. donosimo neke registrirane insekticide za uljanu repicu.

Tablica 1.

Djelatna tvar
Naziv
Količina
Način i vrijeme primjene
Deltametrin
DECIS 2,5 EC
0,3 lit / ha
Suzbija repičinog buhača ( i crvenoglavog ), kupusnog bijelca i buhača, veliku repičinu pipu.
Maksimalno 4 tretiranja u razmaku od 14 dana.
Deltametrin
DIREKT
10 ml/100 lit vode- 1000 m²
Repičin sjajnik i repičina osa listarica. Maksimalno 2 tretiranja u vegetaciji.
Esfenvalerat
SUMIALFA 5 FL
25 ml/ 1000 m²
30 ml / 1000 m²
10-15 ml/ 1000 m²
30 ml/ 1000 m²
30 ml / 1000 m²
Utrošak vode od 200-800 lit/ha
Suzbija Repičinog sjajnika Repičinog crvenoglavog buhča, Repičinu osu listaricu
Repičina pipa komušarica
Velika repičina pipa.
Maksimalan broj tretiranja 1( jednom) u sezoni.
Lambda- cihalotrin
KARIS
12 ml na 40-60 lit vode na površinu od 1000²
Repičin sjajnik, pipa terminalnog pupa, repičina osa listarica.
Može se tretirati dva puta u sezoni, no nikako u vrijeme cvatnje i vrijeme leta pčela.

Martina Borić dipl. ing. agr.
stručni savjetnik za zaštitu bilja.

Pripremi za ispis