Obavijest proizvođačima kupusa 25.07.2014.

Pregledom feromona utvrđuje se još uvijek visoka populacije leptira kupusnog moljca (Plutella xyilostella). Potrebno je pregledati listove na prisutnost gusjenica i kod pojave šteta (rupe na listovima) provesti zaštitu jednim od insekticida:

Lambda 5 EC (lambda cihalotrin; K-21 dan; 0,2 l/ha)

Vantex (gama-cihalotrin; K-21 dan; 0,05-0,06 l/ha)

Sumialfa 5 FL (esfenvalerat; K-7 dana; 0,15-0,2 l/ha)

Alverde (metaflumizon; K-3 dana; 1 l/ha)

Affirm (emamektin benzoat; K-3 dana; 1,5 kg/ha)

Protiv tripsa (Trips tabaci) koristiti :

Chromgor 40, Ritam, Rogor 40, Perfekthion, Zagor, Sistemin E-40 (dimetoat; K- 21 dan; 0,075-0,1%)

Karate Zeon (lambda-cihalotrin; K-21 dan; 0,15 l/ha)

Protiv lisnih uši mogu se koristiti:

Fastac 10 EC (alfa cipermetrin; K-28 dana; 0,3 l/ha)

Vantex (gama-cihalotrin; K-21 dan; 0,07-0,08 l/ha)

Boxer 200 SL, Rapid, Kohinor 200 SL, Dali, Congo (imidakloprid; K- 21 dan)

Chess 50 WG (pimetrozin; K- 7 dana; 0,4 kg/ha)

U kasnim sortama kupusa preventivnu zaštitu od prstenaste (Mycosphaerella brassicicola) i koncentrične pjegavosti kupusa (Alternaria brassicae, A .brassicicola, A .raphani) provesti primjenom jednog od fungicida: 

Signum (boskalid; K-21dan; 1,0 kg/ha),

Ortiva (azoksistrobin; K-14dana; 1,0 l/ha);  

Nativo 75 WG (tebukonazol; K21dan; 0,4 kg/ha),

Score 250 EC (difenkonazol; K-21; 0,3-0,5 l/ha)

Sredstva za zaštitu bilja koristiti prema preporukama proizvođača

Voditi evidenciju o tretiranjima u elektroničkom ili papirnatom obliku. U evidenciju se upisuju najmanje slijedeći podaci: trgovački naziv sredstva za zaštitu bilja, datum i vrijeme početka i završetka tretiranja, količina primjenjenog sredstva za zaštitu bilja (doza, koncentracija), veličina površine i tretirana kultura.

Praznu ambalažu sredstava za zaštitu bilja čuvati do organiziranog odvoza putem akcije Prateći list ili dostaviti u tvrtku CIAK, Andrije Hebranga 5, Vojnić.

dr.sc. Mirna Ceranić
e-mail: Mirna.Ceranic@savjetodavna.hr

 

 

 

 

Pripremi za ispis