Obavijest proizvođačima krumpira ! 20.05.2014.

Pregledom parcela krumpira utvrđena je jaka pojava odraslih oblika krumpirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata) te dosta odloženih  jaja ovog štetnika.Za suzbijanje krumpirove zlatice mogu se koristiti pripravci navedeni u Tablici 1.

 Prilikom odabira sredstva treba voditi računa o razvojnom stadiju štetnika. Posljednja četiri sredstva navedena u tablici moguće je upotrijebiti nakon masovnog odlaganja jaja i početka izlaska ličinki iz jaja. Novodor je biološki insekticid , a Match i Nomolt regulatori razvoja. Djelovanje ovih sredstava se vidi tek nakon nekoliko dana. Ostala navedena sredstva djeluju i na ostale stadije razvoja , no najbolja primjena je  u prvim larvalnim stadijima ovog štetnika. Kod pripravaka na bazi imidakloprida i spinosada , preporuka je da se primjenjuju iza cvatnje ( ukoliko krumpir ima cvijet), zbog opasnosti za pčele.

Tablica 1.

 
Djelatna tvar
Naziv preparata
Doza
Metaflumizon
ALVERDE
200-250 ml/ha
 
Imidakloprid
BOXSER 200 SL , RAPID,
KOHINOR 200 SL,CONGO,
DALI, CONFIDOR 200 SL
 
 
0,25-0,5l/ha
 
( tretirati iza cvatnje)
Timetoksam
 ACTARA 25 WG
80 g/ha
Tiakloprid
CALYPSO SC 480
BISCAYA
0,1 l/ ha
0,3l/ha
Tiakloprid + deltametrin
PROTEUS 110 OD
0,5-0,7 l/ha
Acetamipirid
MOSPILAN 20 SP
 
0,08-0,12 kg/ha
Spinosad
LASER
0,1-0,15 l/ha
(tretirati iza cvatnje)
Klorantaniliprol
CORAGEN 20 SC
0,05-0,06 l/ha
Teflubenzuron
NOMOLT *
0,075-0,15 l/ha
Lufenuron
MATCH 050 EC
0,3 l / ha
Bacillus thuringiensis
NOVODOR 3 %
3-5l/ha
 * Dozvola za uporabu do 1.1.2015.

Osim toga nađena je jaka pojava plamenjače krumpira, tako da se upozoravaju poljoprivrednici da čim prije izvrše tretiranja nekim od pripravaka sistemičnog i antisporulantnog djelovanja .                          

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu, koji se nalazi na stranicama MP-a. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te popunite evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja, a sve je to propisano : Pravilnikom  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonom o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14

                                                                          Jadranka Berić dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@savjetodavna.hr

 

 

                                                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pripremi za ispis