Obavijest voćarima 19.05.2014.

Tijekom cijelog proteklog tjedna vladali su povoljni uvjeti za infekcije krastavosti jabuke i kruške. Osim toga velike količine kiše izazvale su ispiranje sredstava. Zadnja infekcija zabilježena je i jučer, tako da je potrebno ponoviti zaštitu u nasadima jabuke i kruške. Još uvijek koristiti kombinacijama sistemika i kontaktnih fungicida i to vodeći računa da koristite one preparate, koji su do sada korišteni najmanji broj puta.

Napraviti pregled na prisutnost lisnih ušiju i pojavu mina minera okruglih mina. U slučaju pojave izvršiti tretiranja insekticidima: Calypso SC 480,Mospilan 20 SP koji ujedno djeluju na gusjenice savijača.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu, koji se nalazi na stranicama MP-a. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te popunite evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja, a sve je to propisano: Pravilnikom o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonom o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14

Jadranka Berić dipl .ing. agr.
E-mail: Jadranka.Beric@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis