Obavijest voćarima ! 23.04.2014.

U nasadima jabuke i kruške potrebno je provesti zaštitu protiv krastavosti jer je tijekom proteklih dana palo oko 30-tak litara kiše. Ovakvo promjenjivo vrijeme pogoduje razvoju krastavosti.

Od fungicida potrebno je koristiti kombinacije sistemičnih i preventivnih fungicida, te pri odabiru voditi računa da se koriste ona sredstva koja su do sada korištena najmanji broj puta.

Score 250 EC, Cros, Difcor, Scissor EC , Baycor WP 25,Indar 5 EW

+

Caiman, Mankonor, Cadillac 80 WP, Mankokal, Merpan 80 WDG , Captan 80 WG, Dithane M-45, Dithane DG Neo Tec, Mankozeb, Pinozeb, Star 80, Crittox MZ 80

Na višnjama i marelicama  primijećeno je jače sušenje vršnih dijelova grančica pa čak i cijelih grana. Ove zaražene dijelove treba orezati do zdravog dijela biljke i spaliti. Sušenje je posljedica monilijske paleži cvijeta i rodnih grančica.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu, koji se nalazi na stranicama MP-a. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te popunite evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja, a sve je to propisano : Pravilnikom  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonom o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14

                                                                         Jadranka Berić dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis