Obavijest vinogradarima 26.06.2013.

Vinova loza je u feno fazi rasta bobica. Kod ranih sorti već dolazi i do zatvaranja grozdova. Zadnje oborine i visoka vlaga zraka tijekom noći sa dugotrajnom rosom uvjetuju ponovnu fungicidnu zaštitu trsova protiv najznačajnijih gljivičnih bolesti: plamenjače (Plasmopara viticola), crne pjegavosti (Phomopsis viticola), pepelnice (Uncinula necator) i botritisa (Botrytis cinerea). I ovoga puta primijenite jedan od slijedećih sistemično-konntaktnih pripravaka.

            – zaštitu od plamenjače i crne pjegavosti obavite pripravkom poput: Baldo F, Mikal Flash ili Rival, Profiler, Pergado MZ Forum Star, Acrobat MZ; Curzate F ili Melody Duo.

– zaštitu od pepelnice obavite pripravakom poput: Crystal, Postalon 90, Sabithane, Karathane EC, Topas ili Collis.

zaštitu od botritisa obavite kod ranih sorti botriticidom poput: Botril, Cezar, Teldor, Cantus ili Switch. Ovu botriticidnu zaštitu možete odvojiti od ostalih i pri tome tretirati samo zonu sa grozdovima. Na taj način utrošili bi znatno manje količine korištenog sredstva.

            Sve navedene pripravke primjenjivati dva do tri puta tijekom vegetacije, za mirnog vremena i u koncentracijama navedenim u uputama za uporabu korištenog pripravka. Nakon svakog tretiranja nazive korištenih sredstava obavezno upisati u evidencijski listi.

 

mr.sc. Ivica Lovrinčević, dipl. ing. agr.
e-mail: Ivica.Lovrincevic@savjetodavna.hr
kontakt telefon: 031/675-851, 091/4882-847

 

Pripremi za ispis