Obavijest voćarima! 13.06.2013.

Od zadnje preporuke za zaštitu od bolesti na jabukama i šljivama prošlo je 14 dana.

Preporuka je ponoviti zaštititu nasada jabuka protiv krastavosti i pepelnice.

Od fungicida koristiti sistemike: Punch 10 EV ili Indar 5 EW ili Baycor 25 WP, Score 250 EC, Systane 12 E i sl. u kombinaciji s preventivnim: Dithane M-45 ili Star 80 WP ili Mankonor ili Mankokal ili Stoper ili Captan 50 ili Merpan 50 WP. Koristite one preparate koji ste do sada najmanje puta koristili.

Izbojke zaražene pepelnicom potrebno je mehanički odstranjivati.

U nasadima šljiva preporučamo provesti zaštitu protiv narančaste pjegavosti i šupljikavosti lista.

Protiv šupljikavosti lista registrirani su pripravci na osnovi kaptana (Captan 50, Captan WP 50 ili Merpan 50 WP ili Stoper ili Merpan 80 WDG, Captan 80 WG).

Protiv narančaste pjegavosti šljive dozvolu imaju pripravci na osnovi kaptana, mankozeba i folpeta (Dithane M-45, Mankozeb, Star 80 WP, Cadillac 80 WP, Futura 50 WP, Folpan 50 WP).

Pripravke primijeniti prema uputama koja se dobiju prilikom kupnje sredstva za zaštitu bilja.

Obavljeno tretiranje uvedite u evidencijski list o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

Potrebno je najmanje navesti trgovački naziv sredstva za zaštitu bilja, datum i vrijeme početka i završetka tretiranja, kulturu koja se tretira, količinu primijenjenog sredstva te veličinu tretirane površine (Pravilnik o uspostavi akcijskog plana za postizanje održive uporabe pesticida – NN br. 142/12).

Ne zaboravite na obavezu pravilnog postupanja s praznom ambalažom od sredstava za zaštitu bilja.

Martina Orešković, dipl. inž. agr.
e-mail: Martina.Oreskovic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis