Obavijest ratarima! 04.06.2013.

Proizvođačima jarog ječma preporučujemo izvršiti tretiranje u fazi klasanja protiv dvije najvažnije bolesti: mrežaste pjegavosti(Pyrenophora teres) i  sive pjegavosti lista  (Rhynchosporium secalis). Preporučujemo primjenu jednog od fungicida: Amistar Opti, Amistar Extra 280 SC, Folicur EW 250, Duet  ultra, Prosaro 250 EC, Controlan, Falcon  EC 460 EC, Opus Team, Artea 330 EC, Opera.

Pripravke primijenite prema uputi proizvođača!

Poljoprivredni proizvođači izvršeno tretiranje upišite u Evidenciju uporabe sredstava za zaštitu bilja!

Đurđica Kšenek, dipl.ing. agr.
 E-mail: Djurdjica.Ksenek@savjetodavna.hr
Pripremi za ispis