Obavijest proizvođačima lijeska! 29.05.2013.

Prilikom pregleda lijeske utvrđen je dosta jaki napad lisnih ušiju (Aphididae ), za suzbijanje ovih štetnika za sada je registriran pripravak: Kaiso.

U nasadima lijeske potrebno je izvršiti pregled na prisutnost ljeskotoča (Balaninus nucum) i to metodom otresanja. Pregled treba raditi u rano jutro ili navečer. Kritičnom brojkom smatra se ulov 3-4 pipe po grmu.Za sada su u RH za suzbijanje ovog štetnika registrirani  pripravci: Calypso SC 480 ( na mnogim drugim kulturama registriran je i za suzbijanje lisnih ušiju) i Mesurol WP 50.

Oštećenja na plodovima koje uzrokuju štetnici ( ljeskotoč i stjenice) kao i vlažno vrijeme sa dosta oborina , mogu kao posljedicu imati jaču pojavu smeđe truleži ploda( Monilia spp).

Za suzbijanje ove bolest registriran je pripravak Bordoška juha Caffaro20 WP.

Dosadašnjim praćenjem bolesti na lijesci , na listovima su najčešće prisutni simptomi

pjegavosti lista ( Gloeosporium coryli). Za suzbijanje ove bolest ne postoje registrirani pripravci.

Proizvođači upisani u Upisnik proizvođača u integriranoj proizvodnji trebaju se pridržavati Tehnoloških uputa za integriranu proizvodnju  za 2013. godinu. Od sredstva za zaštitu bilja koristiti ona koja imaju dozvolu za pojedinu  vrstu prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu, koji se nalazi na stranicama MP-a.

Sva obavljena tretiranja potrebno je unijeti u evidencijsku listu o uporabi sredstva za zaštitu bilja prema :Pravilnik o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida ( NN.142/12, članak 30, stavak 3) .

Preporučena sredstva za zaštitu bilja treba primijeniti sukladno pismenoj uputi koja se dobije prilikom kupnje sredstva                         

                                                                         Jadranka Berić dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@savjetodavna.hr

 
 

 

Pripremi za ispis