Zaštita vinove loze u početku vegetacije 10.04.2012.

Obilaskom vinograda i praćenjem zdravstvenog stanja nasada uočena je znatna prisutnost gljivičnog oboljenja koju zovemo crna pjegavost ili fomopsis (Phomopsis viticola).

Na trsovima koji su zaraženi vidljivi su problemi u rastu i razvoju mladica što u konačnici može dovesti do smanjenog uroda, slabije kvalitete grožđa kao i smanjenja vitalnosti i kondicije trsa.

Suzbijanje ove bolesti je dugotrajno i vinogradari trebaju upravo sada na početju vegetacije svoju pažnju usmjeriti u suzbijanju ove bolesti primjenom agrotehničkih mjera, a potom i kemijskih. Iako je rezidba iza nas tom prilikom trebalo je ostavljati što zdravije pupove i time smanjiti potencijal bolesti. Po završetku rezidbe treba iznjeti orezane ostatke i spaliti ih. Druga važna agrotehnička mjera je uravnotežena gnojidba vinograda kako bi se spriječila prevelika bujnost nasada što može potencirati razvoj svih bolesti pa i crne pjegavosti.

Najvažniji momenat za učinkovitu kemijsku zaštitu protiv fomopsisa je sprečavanje zaraze u ranim fazama razvoja loze.

Razvoj vinove loze u ovom momentu je jako različit, a ovisi o sorti, položaju, ishranjenosti nasada. Mogu se vidjeti nasad u kojima je loza još u fazi vunastog pupa, a ima i onih u kojima su mladice duge 2 – 3 cm.

Svaki vinogradar najbolje zna situaciju u svom vinogradu obzirom na njegov razvoj, a agronomska struka kaže da je ključ uspješne borbe protiv crne pjegavosti preventivno tretiranja od razvojnog stadija otvaranja pupova pa sve dok ne počnu tretiranja protiv peronospore vinove loze.

Budući da se zaštita protiv crne pjegavosti zasniva na preventivi neophodno je redovito praćenje vremenske prognoze kako bi se prije najavljenih kiša mogla obaviti zaštita. 

Svakako treba naglasiti da razvoju crne pjegavosti pogoduje vlažno i kišno vrijeme! 

Organski fungicidi koji se mogu koristiti u zaštiti protiv crne pjegavosti ili fomopsisa su: Dithan M-45, Star 80 WP, Pinozeb, Mankozeb, Crittox, Caiman WP, Mankonor, Cadillac, Mankokal, Polyram DF, Delan 700 WDG, Antracol 70 WP, Chromoneb, Župineb, Daconil 720 SC, Quadris SC, Shavit F. 

Razmaci između tretiranja ovise o količinama oborina te vegetativnom porastu, a kreću se 8 – 10 dana. 

Navedenim pripravcima mogu se dodati pripravci protiv pepelnice (Uncinula necator) na osnovi sumpora: Thiovit Jet, Kumulus, Kalinosul, Chromosul, Kossan, Sulfolac, Cosavet DF, Tekući sumpor 85 SC i dr.

Pripravci na osnovi sumpora imaju djelovanje kada su temperature zraka iznad 15 C. 

U početku vegetacije osim navedenih gljivičnih bolesti koje mogu usporiti i omesti razvoj loze moguće su štete i od lozinih grinja akarinoze i erinoze Štete na lozi usljed njihove prisutnosti biti će veće u hladnijim uvijetima, u kojima loza stagnira u rastu, budući da ona voli toplinu. Redovito kontrolirati nasade na prisutnost navedenih štetnika osobito u nasadima u kojima su i proteklih godina činili štete. Ukoliko se ukaže potreba temeljem pregleda tada koristiti akaricid Demitan. 

PREPORUČENA SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA KORISTITI PREMA PISMENOJ UPUTI PROIZVOĐAČA.

 
Aleksandra Radić, dipl.ing.agr.
E-mail: Aleksandra.Radic@komora.hr
 
 
 
Pripremi za ispis