Tag: Vukovarsko-srijemska

Obavijest voćarima

Nasade breskve svake godine napada bolest kovrčavost lista (Taphrina deformans) protiv koje se preporuča samo preventivna zaštita u vrijeme mirovanja breskve pripravcima na bazi bakra . Simptomi zaraze su vidljivi u vegetaciji kada se ne može više djelovati niti jednim fungicidom da bi se bolest uništila . Kod provođenja zaštite je potrebno dobro fungicidom prekriti koru te svaku granu, grančicu i pup jer to su mjesta gdje bolest prezimljuje i od kuda se može širiti zaraza.

I drugo koštičavo voće (šljive, višnje, trešnje, marelice) potrebno je zaštititi protiv bolesti (preventivno- kao što su rogač šljive, šupljikavost lišća, monilija) pripravcima na bazi bakra.

Pripravci na bazi bakra u koštičavom voću se smiju primijeniti samo u mirovanju vegetacije odnosno do pred početak kretanja vegetacije.

Prije upotrebe bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja potrebno je detaljno pročitati pisanu preporuku proizvođača koja se dobije prilikom kupovine u poljoprivrednim apotekama i postupiti u skladu s njom. Obratiti pozornost na – fazu razvoja pupa, količinu vode, koncentraciju sredstva za zaštitu bilja i vremenske prilike(vjetar!!)

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja u Republici Hrvatskoj mogu se provjeriti i detaljno pročitati na   adresi: https://fis.mps.hr /

 

 

Mira Živković, dipl.inž.

Mira.Zivkovic@mps.hr

 

 

Obavijest poljoprivrednici-svi

Podsjećamo poljoprivredne proizvođače koji koriste sredstva za zaštitu bilju o obavezi zbrinjavanja ambalaže.

I ove godine mogu donijeti praznu ambalažu na za to određena mjesta u akciji Prateći list koju organizira CROCPA u suradnji sa CIAKOM.

Prima se ambalaža od proizvođača sredstava za zaštitu bilja koji sudjeluju u akciji:

AgroChem-Maks,

Agroavant, Agronom, Agroteks, Albaugh TKI* (Pinus Agro), BASF Croatia, Bayer Crop Science*

(Monsanto), Belchim Crop Protection HR* (Orchem), Chromos Agro, Danon, Corteva Agriscience*

(Dow AgroSciences), Euroazijski pesticidi, Nufarm, Florel, Novag Agrochemicals* (Genera),

Stockton, Syngenta Agro.

 

 RASPORED SKUPLJANJA AMBALAŽNOG OTPADA VUKOVARSKSO SRIJEMSKA ŽUPANIJA

01.08.2023.

PZ Bogdanovci Rudina krčevine 1 Bogdanovci 09.00 – 11.00

04.08.2023.

Trgovački obrt Tina I. G. Kovačića 106 Ilok 09.00 – 12.00

09.08.2023.

Agro Tovarnik Vl. Ivana Burika 34 Tovarnik 09.00 – 11.30

10.08.2023.

PZ Napredak Strossmayerova b.b. Babina Greda 09.00 – 10.00

PZ Napredak Velika Cerna 147 Cerna 11.00 – 13.00

16.08.2023.

CEZAREJA d.o.o. Soljanska 56 Drenovci 09.00 – 13.00

18.08.2023.

PTPO Baruz Patkovićeva 36 Bobota 09.00 – 11.00

24.08.2023.

CEZAREJA d.o.o. Skorotinci 8 OtoK Industrijska zona 09.00 – 13.00

08.09.2023.

Prostor kod sportske dvorane –

Ivankovo  

 Bošnjaci 10 Ivankovo 10.00 – 12.00

 

15.09.2023.

Ruris d.o.o. Strosmajerova 61 Bošnjaci 09.00 – 10.30

PZ Napredak V.Nazora 8 Bošnjaci 11.00 – 12.00

Obavijest vinogradari

U nasadima vinove loze zbog povoljnih vremenskih uvjeta nastavlja se mogućnosti širenja bolesti te treba nastaviti sa zaštitom od plamenjače, pepelnice i botritisa.

Pripravci koji se mogu upotrijebiti protiv plamenjače (Plasmopara viticola) su: Forum Star, Azimut 80WG, Folpan Gold i dr.

Pripravci u zaštiti protiv pepelnice (Uncinula necator) su: Nativo, Collis, Talendo i dr.

Kod zaštite od botritisa pripravci koji se mogu  primijeniti su: Switch, Teldor i dr.

U nasadima vinove loze postaviti žute ljepljive ploče ukoliko nisu do sada radi praćenja prisutnosti i brojnosti američkog cvrčka i u skladu s tim provoditi mjere suzbijanja.

Preparati koji imaju dozvolu za tretiranje su: Mavrik Flo, Decis 2,5 EC, Sumialfa, CYtrin Max.

Prije upotrebe bilo kojeg pripravka za zaštitu bilja detaljno pročitati pisanu uputu i postupiti u skladu s njom. Obratiti pozornost na preporučene doze i koncentracije, vrijeme primjene, broj dozvoljenih tretiranja u toku vegetacije. Ambalažu propisno zbrinuti (pratiti termine skupljanja ambalaže u daljnjim obavijestima).

Pri kupovini u poljoprivrednoj apoteci sredstava za zaštitu bilja potrebno je imati potvrdu sa bar kodom.

Voditi evidenciju o upotrijebljenim sredstvima.

Podsjećamo na obavezu testiranja uređaja za primjenu pesticida .

Mira Živković,dipl.inž

mira.zivkovic@mps.hr

Obavijest voćari

U nasadima jabuka nastaviti sa preventivnom zaštitom protiv fuzikladija i pepelnice pripravcima kontaktnog djelovanja pazeći na pripravke koji su do sada primijenjeni  –na njihov dozvoljeni broj tretiranja u toku jedne vegetacijske sezone.

Protiv fuzikladija mogu se primijeniti pripravci kao što su:

a.t.kaptan (Merpan 80 WDG, Kastor, Kaptan 80WG i dr.)

a.t.metiram (Polyram)

Kad zaštite od pepelnice koristiti pripravke na bazi sumpora (pazeći na temperaturu u vrijeme primjene), a ako je prisutan jači napad pripravke kao: Sercadis plus, Luna experience. Na okućnicama ili manjim nasadima moguće je i mehanički odstraniti zaražene grančice.

Zbog ulova i mogućih šteta nastaviti sa zaštitom protiv najznačajnijih štetnika u nasadima jabuke – jabučnog savijača (pripravci Affirm, Coragen 20, Mospilan 20 SP) i minera okruglih mina (Coragen 20).

Pratiti populaciju crvenog voćnog pauka i lisnih uši i po potrebi primijeniti sredstvo za zaštitu bilja koje ima dozvolu.

Detaljne informacije o SZB mogu se pročitati na https://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Prije svake primjene sredstava za zaštitu bilja detaljno pročitati pisanu uputu i postupiti u skladu s njom, pazeći na preporučene doze i koncentracije, vrijeme primjene kao i broj dozvoljenih primjena u toku jedne vegetacijske sezone.

Za kupovinu SZB imati važeću potvrdu sa bar-kodom.

Voditi obaveznu evidencijsku listu i ambalažu propisno zbrinuti (pratiti obavijesti o provođenju akcije prateći list sa datumima i lokacijama skupljanja ambalažnog otpada).

Podsjećamo na obavezu testiranja uređaja za primjenu pesticida.

 

Mira Živković,dipl.inž.

mira.zivkovic@mps.hr

Obavijest voćari-jabuka

I u slijedećim danima  prema prognozama očekuju se oborine te je nasade jabuka potrebno zaštititi preventivnim pripravcima-kontaktnog djelovanja. Moguće je upotrijebiti pripravke na bazi:

a.t. metiram(Polyram)

a.t.kaptan (Merpan 80 WDG, Captan WP50, Captan 80WG i dr.)

a.t.ditianon ( Delan 700 wdg, Delan pro),

a u zaštiti od pepeplnice szb na bazi a.t.sumpora ili ukoliko su jače zaraze se do sada pokazale pripravci kao Luna Experience, Sercadis i dr.

U zaštiti od značajnih štetnika u nasadima jabuka mogu se koristiti :

-protiv jabučnog savijača, a ujedno djeluju i protiv minera okruglih mina- Coragen 20SC, Mospilan 20 SP, Affirm.

 

Prije primjene bilo kojeg pripravka za zaštitu bilja detaljno pročitati pisanu uputu i postupiti u skladu s njom. Ukoliko ima nejasnoća detalje pogledati na tražilici : https://fis.mps.hr/trazilicaszb/.  Kod kupovine  SZB imati potvrdu sa bar-kodom.

Obratiti pozornost na preporučene doze i koncentracije, vrijeme primjene, miješanje pripravaka  kao i dozvoljeni broj tretiranja u toku jedne vegetacijske sezone. Sva primijenjena sredstva upisati u evidenciju i ambalažu propisno zbrinuti.

Strojeve za primjenu SZB obavezno pregledati ukoliko  još nije napravljeno.

Kod pripreme i primjene SZB koristiti zaštitnu opremu.

 

Mira Živković,dipl.inž.

Mira.Zivkovic@mps.hr

Obavijest vinogradari

Vremenski uvjeti su povoljni za razvoj bolesti u nasadima vinove loze: plamenjača, pepelnice i sive plijesni.

Za zaštitu protiv peronospore mogu se koristiti pripravci koji u sebi sadrže folpet (koji djeluje i protiv sive plijesni):

Curzate F, Mikal premium F, Mikal Flash, Forum star i dr.

Za zaštitu od pepelnice mogu se koristiti pripravci kao što su: Luna espirience, Nativo 75 WG, Collis, Vivando i dr.

U zaštiti protiv grožđanih moljaca upotrijebiti pripravke kao što su: Coragen, Laser, Affirm i dr.

 

Prije primjene bilo kojeg pripravka za zaštitu bilja detaljno pročitati pisanu uputu i postupiti u skladu s njom ili provjeriti na tražilici Ministarstva : https://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Obratiti pozornost na preporučene doze i koncentracije, vrijeme primjene, miješanje pripravaka kao i dozvoljeni broj tretiranja u toku jedne vegetacijske sezone kao i dozvole za pripravke kojima je istekla dozvola, a smiju se upotrebljavati do prodaje zaliha.

Sva primijenjena sredstva upisati u evidenciju i ambalažu propisno zbrinuti.

Strojeve za primjenu SZB obavezno pregledati ukoliko to još nije napravljeno.

Kod kupovine szb u poljoprivrednim apotekama imati važeću potvrdu sa bar-kodom.

 

Mira Živković,dipl.inž.

Mira.Zivkovic@mps.hr

 

Obavijesti vinogradari

U nasadima vinove loze su obzirom na prethodne vremenske prilike (oborine, duljina vlaženja, temperature) povoljni uvjeti za razvoj bolesti te je potrebno nastaviti za zaštitom u nasadima vinove loze protiv peronospore i pepelnice.

Pripravci koji se mogu koristiti u zaštiti protiv plamenjače : Mikal flash, Mikal premium F, Pergado F, Azimut 80 WG i drugi, a u zaštiti protiv pepelnice mogu se koristiti pripravci kao Nativo 75WG, Talendo, Prosper EC, Collis SC i drugi.

 

Prije primjene bilo kojeg pripravka za zaštitu bilja detaljno pročitati pisanu uputu i postupiti u skladu s njom ili provjeriti na tražilici Ministarstva : https://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Obratiti pozornost na preporučene doze i koncentracije, vrijeme primjene, miješanje pripravaka  kao i dozvoljeni broj tretiranja u toku jedne vegetacijske sezone kao i dozvole za pripravke kojima je istekla dozvola a smiju se upotrebljavati do prodaje zaliha. Za kupovinu i primjenu szb potrebno je imati važeću potvrdu sa bar kodom.

Sva primjenjena sredstva upisati u evidenciju i ambalažu propisno zbrinuti.

Strojeve za primjenu SZB obavezno pregledati ukoliko to još nije napravljeno.

 

Mira Živković,dipl.inž.

Mira.Zivkovic@mps.hr

Obavijest voćari-jabuka

U nasadima jabuka treba nastaviti sa zaštitom od bolesti fuzikladija (Venturia inaequalis).

Pripravci koji se mogu primijeniti su: Difcor, Argo EC, SercadisScore 250 EC u kombinaciji sa pripravcima na bazi kaptana, metirama i ditianona.

Protiv jačeg napada pepelnice nastaviti sa zaštititom fungicidima kao što su Luna experience, Sercadis plus i dr. kao i pripravci na bazi sumpora.

Kod manjih zaraza na okućnicama i manjim površinama gdje je to moguće mogu se zaraženi izboji i mehanički odstraniti.

Prije izbora SZB mogu se pogledati dozvoljena sredstva u http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ .

Prije upotrebe bilo kojeg pripravka za zaštitu bilja detaljno pročitati  pisanu uputu koja se dobije prilikom kupovine u poljoprivrednoj apoteci i postupiti u skladu s njom.

Obratiti pozornost na propisane koncentracije i doze, broj primjena u toku jedne vegetacijske sezone, dozvoljenu fenofazu i vrijeme primjene.

Korištene pripravke upisati u evidencijsku listu, a ambalažu propisno zbrinuti.

Ukoliko strojevi za primjenu sredstava za zaštitu bilja nisu atestirani potrebno je to učiniti.

Kod kupovine i primjene szb imati važeću potvrdu.

Kod primjene i pripreme preparata koristiti propisanu zaštitnu opremu.

 

Mira Živković, dipl.inž.

Mira.Zivkovic@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Nasade vinove loze na početku vegetacije zaštititi protiv bolesti crne pjegavosti (Phomopsis viticola). Kako se najavljuju oborine u slijedećim danima bilo bi dobro obaviti zaštitu.

Pripravci koji se mogu koristiti su Polyram DF, Delan Pro i drugi.

Tamo gdje je proteklih godina bilo problema sa pepelnicom mogu se primijeniti pripravci na bazi sumpora koji se u povišenim koncentracijama koriste i protiv grinja (uzročnika akarinoze i erinoze).

Prije upotrebe bilo kojeg pripravka za zaštitu bilja detaljno pročitati pisanu uputu i postupiti u skladu s njom te paziti na preporučene doze i koncentracije i vrijeme primjene kao i dozvoljeni broj tretiranja u toku vegetacije. Sve korištene pripravke upisati u evidenciju. Ambalažu zbrinuti na propisani način. Kod kupovine szb imati važeću potvrdu.

Ukoliko strojevi za primjenu sredstava za zaštitu bilja nisu atestirani potrebno je izvršiti  ovu obavezu.

Kod primjene i pripreme preparata koristiti propisanu zaštitnu opremu.

Sve nejasnoće i dodatne informacije proizvođači mogu provjeriti u Fitosanitarnom informacijskom sustavu ( www.mps.hr ).

 

Mira Živković,dipl.inž.

Mira.Zivkovic@mps.hr

Obavijest voćari-jabuka

U nasadima jabuka treba nastaviti sa preventivnom zaštitom od bolesti fuzikladija (Venturia inaequalis) prije najavljenih novih oborina u slijedećim danima.

Pripravci koji se mogu primijeniti su: Difcor, Argo EC, Sercadis Score 250 EC u kombinaciji sa pripravcima na bazi kaptana, metirama i ditianona.

U nasadima gdje je bilo napada pepelnice u prethodnoj vegetacijskoj sezoni nastaviti sa zaštitom jednim od pripravaka kao Zato Plus, Stroby DF, Luna experience i dr.

Kod manjih zaraza gdje je to moguće mogu se zaraženi izboji i mehanički odstraniti.

Prije izbora SZB mogu se pogledati dozvoljena sredstva u http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ .

Prije upotrebe bilo kojeg pripravka za zaštitu bilja detaljno pročitati pisanu uputu koja se dobije prilikom kupovine u poljoprivrednoj apoteci i postupiti u skladu s njom.

Obratiti pozornost na propisane koncentracije i doze, broj primjena u toku jedne vegetacijske sezone, dozvoljenu fenofazu i vrijeme primjene.

Korištene pripravke upisati u evidencijsku listu, a ambalažu propisno zbrinuti.

Ukoliko strojevi za primjenu sredstava za zaštitu bilja nisu atestirani potrebno je to učiniti.

Kod kupovine i primjene szb imati važeću potvrdu.

Kod primjene i pripreme preparata koristiti propisanu zaštitnu opremu.

 

Mira Živković, dipl.inž.

Mira.Zivkovic@mps.hr