Obavijest proizvođačima graha

Početkom  svibnja sije se grah i grah mahunar na otvorenom. Zaštita od zemljišnih štetnika (grčice hrušta, žičnjaci, sovice pozemljuše) može se provesti prilikom sjetve, a zaštita od korova nakon sjetve prije nicanja ili nakon nicanja.

DIASTAR MAXI (teflutrin). Koristi se za suzbijanje žičnjaka, grčica hrušta, gusjenica sovica pozemljuša i drugih zemljišnih štetnika u grahu i grahu mahunaru. Sredstvo se primjenjuje tretiranjem u redove tijekom sjetve. Primjena u količini 16-20 kg/ha.

FORCE 1,5 G (teflutrin). Koristi se za suzbijanje žičnjaka i grčica hrušta u količini 7-10 kg/ha. Primjenjuje se u redove za vrijeme sjetve pomoću depozitora za granulirane insekticide. Primjena u grahu mahunaru.

Pripravak FORCE EVO (teflutrin) koristi se za suzbijanje žičnjaka (Agriotes sp.), gusjenica sovica pozemljuša (Agrotis sp.) u količini 12-16 kg/ha. Sredstvo se primjenjuje tretiranjem u redove tijekom sjetve. Primjena u grahu i  grahu mahunaru.

LEBRON 0,5 G (teflutrin). Koristi se za suzbijanje žičnjaka, ličinki sovica pozemljuša, grčica hrušta. Primjena u količini 15-20 kg/ha. Sredstvo se primjenjuje tretiranjem u redove tijekom sjetve, uz inkorporaciju na 3-8 cm dubine. Primjena u grahu i  grahu mahunaru.

Zaštita graha od korova prije nicanja može se provesti  primjenom jednog od  herbicida:

CHANON (aklonifen) – koristi se prije nicanja graha za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih  i nekih uskolisnih korova. Primjena u dozi 3 l/ha.

DOST 330 EC, PENDIFIN 400 SC (pendimetalin) – koristi se prije nicanja graha za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova. Primjena u dozi 3,6-6,0 l/ha. Može se koristiti i  na parcelama gdje se grah uzgaja zajedno sa kukuruzom, jer je registriran i za primjenu u kukuruzu.

DUAL GOLD 960 EC, DEFLEXO, DELUGE 960 EC, EFICA 960 EC (S- metolaklor) – koristi se prije nicanja graha za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih korova. Primjena u dozi 1,25-1,4 l/ha. Može se koristiti i  na parcelama gdje se grah uzgaja zajedno sa kukuruzom, jer je registriran i za primjenu u kukuruzu.

Za suzbijanje uskolisnih korova nakon nicanja mogu se koristiti herbicidi:

FUSILADE FORTE (fluazifop-P-butil)- primjena u dozi 1,25 l/ha za jednogodišnje i 2,0 l/ha za višegodišnje korove, K-28 dana (grah).

WISH TOP, SECURE (kizalofop – P) – primjena u dozi 0,4-1,25 l/ha, K-45 dana. Primjena od razvijena dva lista do vidljivih 9 i više izduženih internodija (BBCH 12-39).

QUICK 5 EC (kizalofop P etil) Od stadija dva lista (BBCH 12) do kraja intenzivnog porasta stabljike (BBCH 39). Primijeniti u količini 1-2 l/ha za suzbijanje jednogodišnjih te u količini 1-3 l/ha za suzbijanje višegodišnjih uskolisnih korova. K- 54 dana.

AGIL 100 EC (proširenje primjene na male kulture i male namjene) (propikizafop ) –  primjena u količini 1,0 l/ha, K- 21 dana u grahu. Primijeniti kada korov razvije tri lista do početka busanja.

FOCUS ULTRA (proširenje primjene na male kulture i male namjene) (cikloksidim) – Primjena u količini 1,0-4,0 l/ha. K-  grah 56 dana, grah mahunar 28 dana.

SELECT SUPER (kletodim) – primjena u dozi 1,6-2,0 l/ha. Niže količine sredstva primjenjuju se na ranije stadije korova. Najbolji rezultati postižu se primjenom na korove u aktivnom rastu, a djelotvornost sredstva smanjuje se u uvjetima nepovoljnim za njihov rast (suša, niske temperature). K-42 dana grah.

Za suzbijanje širokolisnih korova nakon nicanja mogu se koristiti herbicidi:

PULSAR 40 (imazamoks) – primjena u grahu i grahu mahunaru  u količini 0,75-1,0 l/ha Primjenjuje se u stadiju razvoja 2-4 prava lista usjeva (BBCH 12 – 14). Sredstvo je potrebno  primijeniti po suhim listovima. Optimalna učinkovitost sredstva postiže se na tek izniklim korovima te u stadiju razvoja 2-4 prava lista za širokolisne. U višim razvojnim stadijima korova koristiti najvišu preporučenu količinu. K- grah mahunar, grah zrnaš 35 dana.

BASAGRAN 480 (bentazon) – primjena u grahu i kukuruzu (kod zajedničkog uzgoja na parceli). Primjena u fenofazi graha BBCH 14, kukuruz visine 10 cm, doza 1,5-2,0 l/ha.  Kod visokih temperatura (iznad 25 °C) može se pojaviti prolazna fitotoksičnost. Sredstvo je fitotoksično na ranim sortama graha.

BENTARROZ, BENTA 480 SL, BENTA SUPER (bentazon).  Primjena kad je grah  visine 8-12 cm, u stadiju 1-3 lista (BBCH 11-13), a korovi u stadiju 2- prava lista. Primjena u količini 2 l/ha. K za grah OVP, za grah mahunar 35 dana. Ne miješati sa okvašivačima. Ako unutar 6-8 sati nakon primjene sredstva padne kiša moguće je smanjenje učinkovitosti. Ne primjenjivati najmanje 2-3 dana nakon oborina. Nakon primjene moguća je pojava pjegavosti na listu ili zastoja u rastu, nakon čega se usjev brzo oporavlja.

CORUM (bentazon+imazamoks) – primjena u grahu i grahu mahunaru. Primjena jednokratno u količini 1,25 l/ha nakon ranog nicanja, kada su usjevi razvili prva 2 – 3 prava lista (2 lista cijela, 1. troliska, BBCH 12) i kada su širokolisni korovi u ranim razvojnim stadijima. Utrošak vode: 200 – 300 l/ha. Dodavanjem okvašivača DASH HC u količini 0,25 – 0,3 litara na 100 litara postiže se  veća učinkovitost sredstva. Dvokratno u podijeljenoj (split) aplikaciji u količini 0,625 l/ha + 0,625 l/ha nakon nicanja (post-em). Prvi puta tretirati kada grah zrnaš razvije 2 cijela lista (BBCH 12). Drugi puta sredstvo se primjenjuje u razmaku 7 – 10 dana. Ograničenje: Ne primjenjivati u grahu zrnašu nakon stadija formiranja bočnih izdanaka (BBCH 21). K- 35 dana.

LENTAGRAN 45 WP (piridat) – primjena za suzbijanje uskolisnih i širokolisnih korova

Primjenjuje se nakon nicanja u najvećoj količini do 2 kg/ha. Preporuka je tretiranje provesti u mlađim razvojnim stadijima korovnih biljaka (između stadija kotiledona i stadija 2 prava lista). Radi postizanja bolje učinkovitosti, može se koristiti i u razdijeljenoj odnosno „split aplikaciji“. Povećanjem razvojnih stadija korova povećava se količina sredstva potrebna za suzbijanje pa se u stadijima razvoja korova 3 listova i više primjenjuje jednokratno. Dvokratna primjena: prvi puta kada su korovi u stadiju razvoja 1 – 2 razvijena lista u količini 1 kg/ha te drugi puta u količini 1 kg/ha 10-14 dana kasnije. Trokratna primjena: prvi puta kada su korovi u stadiju kotiledona do razvijenog jednog lista u količini 0,5 kg/ha te još dva puta u količini 0,5 kg/ha u razmaku 7 do 10 dana. Utrošak vode: 200 – 600 l/ha.  Kod primjene u razdijeljenoj (split) primjeni maksimalna količina sredstva ne smije prelaziti 2 kg/ha. Zbog bolje učinkovitosti preporuča se koristiti u kombinaciji s okvašivačem DASH HC, sukladno uputi za primjenu sredstva navedenoj na etiketi. K-35 dana.

Zemljišne insekticide i herbicide primijeniti prema preporukama proizvođača.

 

dr.sc. Mirna Ceranić
e-mail: Mirna.Ceranic@mps.hr

Pripremi za ispis