Obavijest vlasnicima plantažnih nasada koštićavog voća

Na većini lokaliteta breskve su u razvojnom stadiju otvaranja pupova.

U narednim danima meteorolozi najavljuju mogućnost povremenih oborina. Takvi vremenski uvjeti pogodovati će razvoju zaraze uzročnikom kovrčavosti lista (Taphrina deformans). Najosjetljivija faza je od vremena kada se lisni pupovi počnu otvarati i vidi se 3-4 mm zelenog vrha listića pa do faze kraja cvatnje.  

Uzročnik bolesti prezimljava na stablima breskve i nektarine – na površini kore i u ljuskama pupova. Kad voćka prolistava, kiša koja se cijedi niz grane prenosi uzročnika na mlade listiće koji rastu iz pupova. Ukoliko je od prethodnog tretiranja prošlo više od sedam dana, preporučujemo ponoviti tretiranje, vodeći računa o razvojnom stadiju pupa.

U nasadima gdje nije došlo do otvaranja zimskih pupova, za suzbijanje kovrčavosti lista moguća je primjena pripravaka na osnovi bakra. Na sortama i lokalitetima gdje je došlo do otvaranja pupova breskve preporučujemo primjenu organskih fungicida:

  • na bazi aktivne tvari dodin:Chromodin S-65, Syllit 544 SC,
  • na bazi aktivne tvari trifloksistrobin i tebukonazol: Nativo 75 WG,
  • na bazi aktivne tvari difenkonazol: Difcor, Argo,
  • na bazi aktivne tvari ciram: Ziram 76 WG
  • na bazi aktivne tvari kaptan: Scab 480 SC.

Nakon otvaranja zimskih pupova na koštićavom voću ne preporučujemo primjenu bakrenih pripravaka zbog moguće fitotoksičnosti.

Tretiranje je potrebno provesti za mirna vremena, a pri aplikaciji utrošiti što više škropiva.

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način.

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem internetske tražilice na sljedećoj  adresi:

https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb/

 

                  Suzana Slovic, dipl.ing.     

                                                                     E-mail: suzana.slovic@mps.hr

Pripremi za ispis