Obavijest ratarima sa područja Gorskog Kotara

Podsjećamo ratare na mogućnost kemijskog suzbijanja višegodišnjih korova (slak, pirika, osjak, divlji sirak, troskot) na strništima nakon žetve. Tim postupkom navedene korove na strništu moguće je suzbiti puno jednostavnije nego u kulturi.

U tu svrhu koriste se neselektivni herbicidi na bazi glifosata koji djeluju na većinu jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova: Catamaran 360, Cidokor Plus, Roundup Biactive, Roundup Rapid, Total TF, Total UP, Glyphogan, Ouragan System 4, Satelite, Boom Efect, Glifokor 360 Tf, Herkules i dr.

Navedene herbicide treba primijeniti kada korovi razviju lisnu masu i dosegnu visinu 15-40 cm (najbolje pred cvatnju korova).

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi Ministarstva poljoprivrede: https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb

Obavezno prije pripreme i primjene sredstva pročitati priloženu uputu, a pri primjeni sredstva koristiti zaštitnu odjeću.

Prema Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022) primjenu sredstava za zaštitu bilja treba unijeti u Evidenciju korištenja sredstava za zaštitu bilja koju korisnik mora čuvati u razdoblju od tri godine, uključujući i račune za kupljene pesticide. Ambalažni otpad propisno zbrinjavati.

 Martina Orešković, dipl. inž. agr.

e-mail: Martina.Oreskovic@mps.hr

Pripremi za ispis