Obavijest voćarima

Budući da je završio primarni ciklus razvoja krastavosti jabuka (Venturia inaequalis), u plantažnim nasadima razmaci između tretiranja u ovom dijelu vegetacije mogu biti 14 dan. U narednom razdoblju prednost dajemo preventivnoj zaštiti plodova jabuka primjenom fungicida kontaktnog mehanizma djelovanja na bazi kaptana (Captan 80 WG, Captan WP 50, Merpan 80 WDG, Kastor, Kapetan 80 WG, Scab 80 WG, Caption 80 WG) ili metirama (Polyram DF).

Za zaštitu nasada jabuka od pepelnice (Podosphaera leucotricha) predlažemo primjenu pripravaka na bazi sumpora. U nasadima gdje je pepelnica dominantan problem moguća je primjena pripravaka: Luna Experience ili Sercadis.

I dalje bilježimo let leptira jabučnog savijača (Cydia pomonella). Stoga je potrebno obaviti zaštitu jednim od sljedećih insekticida: Affirm, Affirm opti, Coragen 20 SC, Mospilan 20 SP, Harpun, Delegate 250 WG, Voliam targo i dr.

S porastom temperature zraka očekujemo porast brojnosti grinja, ponajviše crvenog voćnog pauka. Savjetujemo voćarima da izvrše pregled nasada jabuka na prisutnost ovog štetnika. Kritičnim se smatra 8 do 10 pauka po listu. Za suzbijanje crvenog voćnog pauka preporučujemo akaricide: Zoom 11, SC, Shirudo, Vertimec 018SC, Kraft 18 EC, Milbenock, Apache, Nealta, Nissuron 10 WP, Voliam Targo i dr.

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način.

 

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem internetske tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

 

                                  

 

 

Suzana Slovic, dipl.ing.               

                                                          E-mail: Suzana.Slovic@mps.hr

 

Pripremi za ispis