Obavijest maslinarima

Kao i prethodnih godina na području Splitsko-dalmatinske županije prati se let maslinine muhe (Bactrocera oleae) koji je za sada slabijeg intenziteta. Na većini lokaliteta  plodovi maslina su smežurani zbog nedovoljne količine oborina i nemogućnosti navodnjavanja većeg dijela maslinika.

Ako je moguće u takvim maslinicima korisno je vršiti folijarnu prihranu (Bioalgen, Megafol, Tora, Delfan plus, FitoOlivo Plus ili dr.) u intervalima svaka dva tjedna sve dok ne padnu značajnije količine oborina.

Zbog ukidanja ili smanjenje učinkovitosti dijela sredstava za zaštitu bilja, sve češća je upotreba gline (kaolina) u zaštiti plodova masline. Upotreba kaolina ima dvojaku funkciju u zaštiti plodova, prva je stvaranje tankog sloja čestica na maslinama zbog čega su takvi plodovi slabije vidljivi maslininoj muhi te je smanjeno polaganje jajašaca u takve plodove, a druga funkcija je što se reflektira svijetlost i smanjuje temperaturu plodova.

Maslinike u okućnicama, koji se navodnjavaju ili lokalno gdje je u prošlom periodu pala kiša potrebno je redovitije kontrolirati na prisutnost maslinine muhe (žutim ljepljivim pločama, pregledom plodova) a korisno je upotrijebiti i kaolin, radi smanjenja nastanka patule.

Pripravke koristiti prema uputama proizvođača.

Napominjemo, prema novom Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022) propisano je da su svi profesionalni korisnici sredstava za zaštitu bilja dužni voditi evidenciju o zaštiti bilja i čuvati je 3 godine kao i račune od kupljenih sredstava za zaštitu bilja.

 

Silvija Marušić dipl.ing.agr.

E-pošta: silvija.marusic@mps.hr

Pripremi za ispis