Obavijest voćarima

Oborine koje su u protekla 24 sata zahvatile područje Zagrebačke županije i grada Zagreba stvorile su uvijete za infekciju uzročnikom čađave krastavosti (Venturia inaequalis) koju su zabilježile i agroklimatološke stanice.

Obzirom da je od prošle preporuke prošlo 7 dana potrebno je ponoviti zaštitu protiv čađave krastavosti. Stoga se vlasnicima intenzivnih nasada jabuka preporuča da izvrše zaštitu sa pripravcima sistemičnog mehanizma djelovanja koji imaju kurativni učinak: Score 250 EC, Difcor, Argo EC, Difenzone ili Indar 5 EW. Navedeni pripravci daju zaštitu i od pepelnice jabuke. Za preventivno suzbijanje pepelnice mogu se dodati pripravci na bazi sumpora.

Radi produžetka preventivnog djelovanja zaštite protiv fuzikladija navedenim je fungicidima potrebno dodati jedan od pripravaka kontaktnog djelovanja na bazi kaptana (Captan 80 WG, Captan WP 50, Merpan 80 WDG, Kastor, Kapetan 80 WG, Scab 80 WG, Caption 80 WG) ili metirama (Polyram).

Početak leta minera okruglih mina (Leucoptera malifoliella) i jabučnog savijača (Cydia pomonella) bilježimo od zadnje dekade travnja. Pregledom prisutnosti mina na listu ustanovili smo ubušivanje minera okruglih mina. Međutim na temelju praćenja leta i prema zbroju suma efektivnih temperatura vrijeme je i za suzbijanje jabučnog savijača (Cydia pomonella).

Insekticidi dopušteni za suzbijanje jabučnog savijača su: Affirm, Affirm opti, Coragen 20 SC,  Mospilan 20 SP, Harpun, Delegate 250 WG, Voliam targo i dr. Insekticidi Coragen, Affirm opti, Voliam targo, Mospilan 20 SG imaju dopuštenje za suzbijanje minera okruglih mina.

Pri odabiru pripravka voditi računa da se koristi onaj koji je do sada korišten najmanji broj puta.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem internetske tražilice na sljedećoj adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida. Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

Božena Dežđek, dipl. ing. zaštite bilja

e-mail: bozena.dezdjek@mps.hr

Pripremi za ispis