Obavijest proizvođačima oraha

U nasadima oraha na žutim ljepljivim pločama zabilježena je prisutnost orahove muha (Rhagoletis completa). To je štetnik koji odlaže jaja u zelenu lupinu oraha, potom se razvijaju ličinke koje unutar nje žive. Zelena lupina oraha postaje mekana i s vremenom pocrni pa se zalijepi za ljusku oraha te se ne da skinuti. Napadnuti plodovi otpadaju ili ostaju cijelu zimu na drveću. Odrasli oblici lete od srpnja pa sve do kraja rujna.

Od mjera suzbijanja postavljaju se veći broj žutih ljepljivih ploče u krošnje na stabla oraha kako bi se spriječilo odlaganje jaja, a samim time i štete od ličinki.

Registrirani insekticid protiv spomenutog štetnika je Imidan 50 WG (K 7 dana). Tijekom jedne sezone dozvoljena su dva tretiranja. Razmake između tretiranja treba prilagoditi ulovom orahove muhe na žutoj ploči, a oni mogu biti od 7-14 dana.

Osim orahove muhe u plodovima oraha mogu se naći i gusjenice orahovog savijača (Cydia amplana) i jabučnog savijača (Cydia pomonella). Oba šetnika sredinom ljeta odlažu jaja na plodove, a štete čine gusjenice koje uzrokuju crvljivost ploda.

Uz navedene štetnike na orahu možemo naći i prisutnost velike i male orahove lisnu uš (Callaphis juglanis, Chromaphis juglandicola) i orahove grinje (Eryophies tristiatus).

Za zaštitu od sive pjegavosti (Gnomonia leptostyla) koristit jedan od slijedećih pripravaka: Signum  ili Systhane 20 EW.

Preporučamo vlasnicima nasada da prate pojavu navedenih štetnika te prema potrebi obave tretiranje insekticidima dozvoljenim na orahu. Popis registriranih insekticida možete naći na fis tražilici: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Tretirati u večernjim ili ranim jutarnjim satima!

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem internetske tražilice na sljedećoj adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida. Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

Božena Dežđek, dipl. ing. zaštite bilja

e-mail: bozena.dezdjek@mps.hr

 

Pripremi za ispis