Obavijest proizvođačima kukuruza

Na većini parcela kukuruz je u fazi  do 3 – 4  lista, te je potrebno napraviti tretiranje protiv korova.

Preporuča se primjena:

  • Širokolisni korovi: BANVEL 480 S, MUSTANG, BASAGRAN 480, KALIMBA, MOTIKAN, CALLISTO, i dr.
  • Uskolisni korovi: MOTIVELL, TAROT, TRAWEL, ELUMIS, i dr.
  • Kombinacije protiv širokolisnih i uskolisnih korova: ELUMIS PEEK, MILAGRO PLUS, LAUDIS, PRINCIPAL PLUS, i dr.

Budući da se radi o translokacijskim herbicidima vrlo je bitno da par sati nakon primjene ne pada kiša kako se ne bi isprali prije ulaska u biljku.

Navedenim herbicidima trebalo bi dodati jedan od okvašivača.

Kod tretiranja treba voditi računa da se napravi po mirnom vremenu da ne bi došlo do zanošenja sredstva na susjedne parcele.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja treba primijeniti sukladno uputi proizvođača i dozvoli prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu.

Ambalažu SZB treba propisno zbrinuti, te voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja ( Pravilnik o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida NN 142/12 i Zakon o održivoj uporabi pesticida NN 14/4 ).

Tatjana Radiković, dipl.ing.agr.

E mail: tatjana.radikovic@mps.hr

Pripremi za ispis