Obavijest poljoprivrednim proizvođačima koštičavog voća

Kod većina nasada koštičavog voća cvatnja je završila ili je pred sam kraj (višnje). Na  nekim lokacijama na našoj županiji zabilježene su velike štete od mraza, no  ima i nasada kod kojih će biti nešto ploda. Bez obzira na štete i dalje je potrebno provoditi zaštitu zbog očuvanja lisne mase.

Na koštičavom voću mogu se javiti mogu se javiti pjegavosti lista, hrđe, pepelnice : šupljikavosti lista (Stigmina carpophila), pjegavosti lista (Venturia carpophila), sušenje pupova (Fusicoccum amygdali), kozičavosti (Blumeriella jaapii).  Većini ovih bolesti pogoduje vlažno vrijeme sa višim temperaturama. Tretiranja obavezno provoditi prije najavljenih oborina.

Za preventivno suzbijanje ove bolesti mogu se koristiti neki od slijedećih fungicida:

Aktivna tvar Pripravak Kultura Bolest
Ditianon Delan 700 WDG marelica, breskva, nektarina

 

trešnja

šupljikavost, pjegavost lišća i sušenje pupova

šupljikavost,kozičavost, uvijenost lista

Kaptan Captan WP 50

 

Merpan 80 WDG

Kastor

koštičavo ,osim višnje

 

marelica, višnja

šjiva,

višnja iza berbe

šupljikavost,narančasta pjegavost šljive

šupljikavost

narančasta plegavost šljive,

šupljikavost

Mankozeb* Dithane M-45

Pinozeb M-45

trešnjai višnja iza berbe

šljiva

kozičavost

narančasta pjegavost lista

Folpet Futura 50 WP       šljiva narančasta pjegavost, hrđe
Dodin Syllit 544 SC

Chromodin S-65

   trešnja,višnja kozičavost i uvijenost lista

kozičavost

Fluopiram,

tebukonazol

 

Luna experience

 

višnja

 

kozičavost

*Krajnji rok za prodaju zaliha             4.10.2021.

Krajnji rok za primjenu zaliha            4.1.2022.

 

Kod sorata  breskve i nektarine  koje su osjetljive na pepelnicu  (Sphaerotheca pannosa), moguće  je preventivno  tretiranje nekim od pripravaka (prva tri su registrirana i za nektarinu, ostali samo breskva): Systhane 20 EW, Embrelia, Nativo 75 WG, Indar 5 EW, Luna experience ,  Domark 40 ME, ili nekim od pripravaka na bazi sumpora prema dozvoli.

U nasadima breskve i nektarine prati se let breskvinog moljca (Anarsia lineatella)  i breskvinog savijača ( Cydia molesta ). Za sada nije zabilježen veći ulov no porastom temperatura očekujemo i pojavu ovih štetnika.

U nasadima koštačevog voća potrebno je i pratiti pojavu lisnih ušiju (Aphididae). Za sada je uočena pojava ovih štetnika u nasadima trešnje no još uvijek u manjem intenzitetu. Potrebno je izvršiti pregled , kritičan broj je pojava   5 kolonija na 100 pregledanih izbojaka.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

                                                                     Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr

 

Pripremi za ispis