REZULTATI KOMPARATIVNIH POKUSA KUKURUZA-2019.

Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva Ministarstva poljoprivrede, zajedno sa svim zainteresiranim sjemenskim kućama, započela je s novim ciklusom komparativnih pokusa kukuruza.

Plan je kao i do ovih godina utvrđivanje komercijalnih vrijednosti u proizvodnji zrna ove kulture, gledajući FAO skupine hibrida regionalno i globalno te utvrđivanje stabilnosti i ekonomičnosti po pojedinim hibridima također regionalno i lokalno.

Ove godine pokus je postavljen sa istim hibridima, FAO skupine 300, 400 i 500 po istom planu sjetve na ukupno 4 različite lokacije u 4 različite županije: Vukovarsko-srijemska županija (Nijemci OPG Šibalić Marko); Osječko-baranjska županija (Osijek – Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek); Bjelovarsko-bilogorska županija (Nova Ploščica, OPG Skender Mihael) i Međimurska (Sveti Martin na Muri, OPG Babić Zvonimir).

Rezultati i analize objavit će se nakon treće godine po dogovorenim procedurama obrade istih, a u nastavku bez posebnih analitika tablično su prikazani samo ostvareni rezultati ovogodišnjeg pokusa isključivo kao prikaz po lokacijama u 2019. godini, samo s jednim zaključkom da se FAO skupina 300 u vegetacijskoj godini 2019. istaknula kao ekonomski najisplativija.

***** na lokaciji u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji pri berbi hibrida LG 31.377 došlo je do kvara kombajna. Odvaga se treba izuzeti i kao takva izuzeta je iz analize cijelog pokusa

***** na lokaciji u Osječko-baranjskoj županiji hibrid OS398 bran je sa 5 redova, jednim redom manje nego ostali hibridi, sukladno tome preračunata mu je pokusna površina i ostvareni rezultat razmjerno pokusnoj površini

 

Siniša Hrgović, dipl. ing agr.

 

 

 

 

Pripremi za ispis