Obavijest maslinarima

Nastavno na obavijest maslinarima od 10.07.2019. o početku leta maslinine muhe (Bactrocera oleae), a temeljem pregleda i očitanja kontrolnih punktova područja otoka Cresa na dan 11.07.2019. godine, maslinare područja otoka Cresa upućujemo na redovitije preglede nasada i poduzimanje potrebnih mjera zaštite.

U tablici pregled prisutnosti štetnika u maslinicima otoka Cresa:

Lokaliteti otoka Cresa maslinina muha/

očitanje lovki tipa Rebell amarillo+amphos-dacus+feromon

maslinin svrdlaš/

metoda otresanja

maslinin trips/

metoda otresanja/

vizualni pregled

potkornjaci/vizualni pregled

 

pipe štitaste uši
Cres-Sveti Šimun 64 +++ + ++ ++ +
Cres-Gracišće 35 +++ ++ ++ ++ +
Cres-Ravnice/Stari Zadar 37 + +++ +++ ++ +

+niska pojavnost

++srednja pojavnost

+++jaka pojavnost

U nasadima u kojima su poduzete preporučene mjere zaštite protiv maslininog moljca započeti sa primjenom mamaca protiv maslinine muhe prema preporuci od 10.07. 2019. godine.

U nasadima u kojim do sada nisu povođene mjere zaštite preporučamo da se to učini što prije radi suzbijanja maslininog svrdlaša i/ili maslininog tripsa!!!

Iako je najosjetljivije vrijeme napada maslininog svrdlaša (Caenorhinus cribripennis) na plod iza nas, zbog visoke populacije štetnika šteta još može biti! Na oprezu trebaju biti i maslinari koji su proveli mjere suzbijanja a nasadi im, nažalost, graniče sa nasadima u kojima se ne provode mjere zaštite! Jedino registrirano sredstvo za suzbijanje maslininog svrdlaša je ROGOR 40 na osnovi dimetoata.

Protiv pipa preporučamo postaviti i/ili obnoviti lovne trake!

U nasadima napadnutim maslininim tripsom (Liothrips oleae) preporučamo što prije obaviti potrebno usmjereno tretiranje. Jedino registrirano sredstvo za suzbijanje maslininog tripsa je POLECI PLUS pripravak na osnovi deltametrina.

Jakom napadu maslininog tripsa na dijelu područja otoka Cresa, pogodovala ova vegetacijska sezona, ali u prvom redu neprovođenje redovnih mjera zaštite protiv maslinove muhe i maslinovog moljca, neodržavanje nasada i neprovođenje agrotehničkih mjera. Ubuduće preporučamo smanjivati populaciju potkornjaka redovnim uklanjanjem ostavljenog granja u maslinicima, provođenje redovite rezidbe, uklanjanje izrođenih grana sa brojnim galerijama potkornjaka koje služe kao skrovište za tripsa. Za smanjivanje brojnosti potkornjaka također se mogu postavljati crvene vizualne ploče u kombinaciji sa alkoholnim mamcima.

Maslinin trips (Liothrips oleae) ima 3 generacije godišnje. Sada je u nasadima prisutna 2 generacija i očekuje nas još jedna!!! Hrani se sisanjem na najmlađim izbojima u krošnji uzrokujući deformirani rast izboja, ali i plodova. U redovno održavanim nasadima vrlo je rijetko potrebno provoditi usmjerenu zaštitu protiv ovog štetnika. Na izgled napadnuta stabla su slabijeg porasta, gušće, zbijene  krošnje, deformiranih vršnih izboja, slabijeg uroda. Kritični broj je 10% napadnutih izboja ili utvrđena prisutnost metodom otresanja 5 jedinki na 1 metar kvadratni bijele površine.

Maslinin trips/metoda otresanja/ foto KKarlić

Maslinin trips/ ulov i na žutoj ploči/foto KKarlić

Izboji napadnuti tripsom i pipama. Za smanjenje brojnosti tripsa važno je  u nasadima redovno provoditi potrebne agrotehničke mjere, provoditi mjere zaštite protiv glavnih štetnika masline, iz nasada redovito uklanjati orezano granje ili ga usitniti radi smanjivanja brojnosti potkornjaka.

Zbog visoke populacije maslininog svrdlaša šteta još uvijek može biti!!! Foto KKarlić

Iako je plod izbjegao opadanje veći broj uboda na plodu narušava kvalitetu i otvara put sekundarnim patogenima. Prema dosadašnjim iskustvima maslinin svrdlaš će ubrzo započeti sa odlaganjem jaja nakon čega slijedi još jedan val ishrane prije povlačenja. Foto KKarlić, Cres 11.07.2019.

Upućujemo na REDOVITE preglede nasada i redovito PROVOĐENJE potrebnih agrotehničkih mjera kao i PROVOĐENJE potrebnih mjera zaštite!!!!

Izbor registriranih pripravka na maslini primjerenih za trenutnu primjenu (izvor FIS).

 

AKTIVNA TVAR

 

 

TRGOVAČKI NAZIV

 

 

ŠTETNI ORGANIZAM

 

 

NAČIN DJELOVANJA

 

 

OGRANIČENJA

 

spinosad SUCCESS BAIT m. muha (Bactocera oleae) insekticidni mamac s atraktantom tretirati u razmacima 14-21 dan
deltametrin ECO-TRAP m. muha (Bactocera oleae) gotovi mamac/kontaktno, želučano
dimetoat ROGOR 40 m. moljac (Prays oleae);

m. muha (Bactocera oleae); m.svrdlaš (Rhynchites cribripennis)

kontaktno, sistemično maksimalni broj tretiranja u sezoni 2
dimetoat

 

PERFEKTHION m.moljac (Prays oleae); m.muha (Bactocera oleae) kontaktno, sistemično
dimetoat CALINOGOR m.moljac (Prays oleae); m.muha (Bactocera oleae) kontaktno, sistemično
dimetoat CHROMGOR m.moljac (Prays oleae); m.muha (Bactocera oleae) kontaktno, sistemično  
deltametrin SCATTO m.muha(Bactocera oleae); m.medić (Saissetia oleae); m.moljac (Prays oleae); m.buha(Euphyrulla olivina) kontaktno, želučano maksimalno 1 primjena tijekom vegetacije
deltametrin DECIS 2,5 EC m.moljac (Prays oleae);

m. muha (Bactocera oleae)

kontaktno maksimalni broj tretiranja u sezoni 3
deltametrin DECIS 100 EC m.muha (Bactocera oleae);

m.moljac (Prays oleae); m.medić (Saissetia oleae); m.buha (Euphyrulla olivina)

kontaktno, želučano
deltametrin POLECI PLUS m.medić (Saissetia oleae); m.moljac (Prays oleae); m.muha (Bactocera oleae); tripsi (Thysanoptera spp.) kontaktno, želučano maksimalan broj primjena u godini 2
deltametrin RITMUS m.moljac (Prays oleae kontaktno, želučano maksimalni broj tretiranja u sazoni 3
deltametrin ROTOR SUPER m.muha (Bactocera oleae); m.moljac (Prays oleae); m.medić (Saissetia oleae); lisne buhe  (Euphyrulla spp.) kontaktno, želučano maksimalni broj tretiranja u sezoni 1
fosmet IMIDAN 50 WG m.moljac (Prays oleae); m.muha (Bactocera oleae) kontaktno, želučano najviše 2 tretiranja tijekom vegetacije
parafinsko ulje BIJELO ULJE, MINERALNO SVIJETLO ULJE,

OVIPRON TOP

štitaste uši maksimalni broj suzbijanja u sezoni 2;najkasnije do kraja srpnja
parafinsko ulje PROMANAL NEU m. medić (Saissetia oleae) maksimalni broj tretiranja u sezoni 1; od završetka cvatnje do BBCH 56-69

Za preglede nasada, dodatne informacije i pojašnjenja molimo obratiti se kroz sustav individualnih savjetovanja.

Podatci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom  informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

 SMR10 Standardi za korištenje SZB na snazi od 01.01.2016. za sve korisnike potpora. Preporučena SZB primijeniti u skladu s rješenjem o registraciji ili dozvoli i uputstvu proizvođača. Profesionalni korisnici SZB dužni su voditi i čuvati evidenciju o primjeni SZB najmanje tri godine. Praznu ambalažu SZB, ambalažu s ostacima SZB i ostatke škropiva profesionalni korisnik dužan je odvojeno sakupljati i privremeno skladištiti do predaje ovlaštenoj osobi sukladno posebnom propisu koji uređuje gospodarenje otpadom (Akcija Prateći list za PGŽ u travnju tekuće godine; za pojedinačne odvoze kontaktirati ekologija@ciak.hr). Strojevi za primjenu SZB podliježu redovitim pregledima (jednom u 3 godine) kod ovlaštenih ispitnih stanica. Uvažavanje temeljnih načela integrirane zaštite bilja obveza je za sve poljoprivredne proizvođače.

Karmen Karlić, dipl.ing.agr.

e-mail: karmen.karlic@mps.hr

Pripremi za ispis