Obavijest proizvođačima kupusa

Obavještavamo proizvođače da je obilaskom terena na području Krka -Kimpi uočena pojava buhača (Phyllotreta nemorum) na presadnicama kineskog kupusa! Stoga preporučamo izvršiti pregled nasada.

Kupusni buhači mali su kornjaši. Neke su vrste jednobojne a neke imaju žutu prugu na svakom krilu (slika 1).   Najveće štete rade mladim biljkama na način da oštećuju lisnu masu, pogotovo rasadu, koji zaostaje u rastu i daje niže prihode (slika 2). Kasniji napad na veće biljke ne šteti toliko biljkama koliko smanjuje tržišnu vrijednost proizvoda.

Slika 1. (Foto Lemić, Kimpi-Krk)

Slika 2. (Foto Lemić, Kimpi-Krk)

Insekticidi dozvoljeni za suzbijanje buhača u kupusu su:

  • ROGOR 40 (karenca 14 dana)
  • FASTAC 10 EC (karenca 14 dana)
  • CYTHRIN MAX (karenca 3 dana)

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom http://fis.mps.hr./trazilicaszb/. Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida!

Nakon svake primjene sredstva za zaštitu bilja nužno je da se popuni evidencija o uporabi sredstava za zaštitu bilja, a koju možete dobiti u najbližoj ispostavi Ministarstva poljoprivrede (bivša Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba) i da se prazna ambalaža zbrine na propisan način do organiziranog odvoza putem akcije ”Prateći list”.

U skladu sa Zakonom o održivoj uporabi pesticida (NN 14/2014) i Pravilnikom o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12), uređaji za primjenu pesticida koje koriste profesionalni korisnici podliježu redovitim pregledima. Rok do kojeg uređaji moraju biti pregledani je do 26. 11. 2016. (barem jednom)!

Marijana Lemić, mag. ing. fitomedicine
e-mail: Marijana.Lemic@mps.hr

Pripremi za ispis