Obavijest proizvođačima uljane repice 29.09.2017.

Obilaskom terena na području naše županije koja su u optimalnim rokovima zasijana uljanom repicom,  primijećena je pojava repičine ose  listarice (Athalia rosae). Na polju su zamijećene pagusjenice crnosive boje koje se hrane lišćem. Štetnik ima tri generacije godišnje, najštetnija je treća generacija čije se pagusjenice hrane lišćem uljane repice. Pojavi pagusjenica pogoduje toplo i suho vrijeme. Početak napada se ne zamjećuje, već trenutak kad nastanu velike štete izgrizanjem lisne mase. Apeliramo sve koji imaju zasijanu uljanu repicu, a imaju mogućnost ulaza u polje (radi velike količine oborina) da izvrše zaštitu protiv repičine ose listarice radi sprečavanja  šteta na usjevima. Insekticidi koji su dozvoljeni za suzbijanje repičine ose listarice su; Direkt, Karis i Sumialfa 5FL, Mospilan 20 SG. Pristupiti tretiranju ako se uoči 50 pagusjenice na m2 .

Također se na zasijanim usjevima uljanom repicom može primijetiti pojava kupusnih buhača (Phyllotreta spp.) i repičinog crvenoglavog buhača (Psylloides chrysocephala). Registrirani insekticidi za suzbijanje buhača su: Decis 2,5 EC, Fastac 10 EC, Sumialfa 5FL, Karis 10 CS, Cyclone, Cythrin max. Pristupiti tretiranju ako se uoče 2 buhača na m2.

U skladu sa Zakonom o održivoj uporabi pesticida (NN 14/2014) i Pravilnikom o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12), uređaji za primjenu pesticida koje koriste profesionalni korisnici podliježu redovitim pregledima. Rok do kojeg uređaji moraju biti pregledani je do 26. 11. 2016. (barem jednom)!!!! Također redovito voditi evidenciju prskanja!

Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.,
e-mail:
Ana.Marija.Cajkulic@savjetodavna.hr

 

 

                                                                                                                  

Pripremi za ispis