Obavijest proizvođačima uljanje repice 18.09.2017.

Većina proizvođača je obavila sjetvu uljane repice. Neki usjevi su u fazi kotiledona i pojave prvih listića. Upozoravamo proizvođače da obilaze usjeve jer je tijekom vegetacije bila jaka pojava kupusnih buhača (Phyllotreta spp.), a potrebno je vršiti pregled i crvenoglavog repičinog buhača (Psylloides chrysocephala).

Primijećen je i let repičine ose listarice (Athalia rosae) tako da će trebati vršiti pregled na  pojavu pagusjenice koja se u prvim razvojnim stadijima najčešće nalazi na donjoj strani lista.Tretiranje je potrebno izvršiti ukoliko se pronađe 0,5 pagusjenice /list ili 50 pagusjenica na m².  

U tablici 1. navedeni su insekticidi koji imaju dozvolu za suzbijanje ovih štetnika na uljanoj repici.

Tablica 1.

Aktivna tvar

Naziv preparata

Karenca/broj primjena

      Namjena

Doza

Alfa-cipermetrin

DIREKT

 

FASTAC 10 EC

42

 

49

2x

Repičina osa listarica

 

Repičin crvenogl.buhač

 

0,1   l/ha

Cipermetrin

CYTHRIN MAX

21

2x

Kupusni buhači

Repičin crvenoglavi buhač

50ml/ha

Deltametrin

DECIS 2,5 EC

 

DECA

45

4x

2x

Kupusni buhači

Repičin crvenoglavi buhač

0,3l/ha

Lambda-

cihalotrin

KARIS 10 SC

 

 

 

KARIS*

 

CYCLONE

 

42

2x

 

3x

Repičina osa listarica

Lisne uši

Repin buhač

 

Repičina osa listarica

 

Rep.crvenoglavi buhač

 

50-55 ml/ha

 

0,1-0,12l/ha

 

 

0,15l/ha

Esfenvalerat

SUMIALFA 5 FL

42

1x

Repičina osa listarica

Repičin crvenoglavi buhač

 0,1-0,15 l/ha

Acetamiprid

MOSPILAN 20 SG

56

1x

Repičina osa listarica

Lisne uši

Repin buhač

150-200g/ha

Lambda-cihalotrin

KARATE ZEON*

28

2x

lisne uši

insekti grizući

 

0,15l/ha

*Krajnji rok za primjenu 15.09.2017.

Za suzbijanje bolesti uljane repice u jesenskom periodu moguće  je odabrati  neki od dolje navedenih fungicida iz tablice 2. Potrebno je napomenuti da je za repicu najpogodnije da ulazi na prezimljavanje sa 10-12 listova. Ukoliko bi vremenske prilike bile povoljne za jaki razvoj biljaka tada se mogu upotrijebiti i fungicidi koji su ujednoimaju ulogu regulatori rasta: Caramba i Magnello.

Tablica 2.

Aktivna tvar

Naziv preparata

Bolest

Faza primjene

Doza   l,kg/ha,

Azoksistrobin

Difenkonazol

AMISTAR GOLD

bijela trulež

suha trulež

Preventivno, primjena u jesen u fazi od 4 lista

1

 

 

Metkonazol

 

 

CARAMBA

 

bijela trulež

koncentrična pjegavost

suha trulež

 

primjena u jesen u fazi 4-6 listova, služi za  regulator razvoja

 

 

 

0,7-1 l

 

 

 

 

 

 

 

Tebukonazol

 

 

 

FOLICUR  250  EW

 

 

 

 

TEBUSHA 25 % EW

TEBKIN 250 EW

TEBUCOL

TEBU SUPER 250   EW

RIZA

 

bijela trulež

koncentrična pjegavost

siva plijesan

 

 

 

bijela trulež

koncentrična pjegavost

suha trulež

 

 

U jesen u fazi 6 – 7listova

 

 

 

 

1,5-2

 

 

 

 

 

1

 

 

1,25

 

 

Protiokonazol

Tebukonazol

 

 

 

PROSARO 250 EC

suha trulež stabljike i korijena

 

svijetla pjegavost

u jesen odmah nakon prve pojave znakova bolesti, ponoviti primjenu u kasnu jesen/zimu ako se simptomi bolesti vrate

1

Tiofanat-metil

 

TOPSIN M 500 SC

bijela trulež

siva plijesan

koncentrična pjegavost

u jesen, u fazi 4-6 razvijenih listova (BBCH 14-16),

 

1,2

 

Difenkonazol

Tebukonazol

 

 

MAGNELLO

 

bijela trulež

koncentrična pjegavost

suha trulež

 od faze 4-6 listova u jesen, primjenom na uljanoj repici djeluje i kao regulator rasta biljaka

 

 

 

0,8

 

Fluopiram

Protiokonazol

 

PROPULSE

 

suha trulež

faza od četiri do osam razvijenih listova (BBCH 14-18), nakon pojave prvih pjega

 

1

 

 

 

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način, voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja te atestirati strojeve za primjenu sredstava za zaštitu bilja i to prema: Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

                                                                               Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
e-mail: Jadranka.Beric@savjetodavna

Pripremi za ispis