Uputa vlasnicima plantažnih nasada jabuka i krušaka! 23.05.2017.

Posljednja je uputa za zaštitu plantažnih nasada upućena prije 8 dana (15.05. 2017.)! Upravo smo dana 15. svibnja o.g. na većini mjernih lokaliteta u Međimurju zabilježili kišu najjačeg intenziteta i najjaču primarnu zarazu uzročnikom krastavosti (Venturia) tijekom vegetacije voćaka u ovoj sezoni (od 13,2 do 28,4 mm pri 15°C uz vlaženje osjetljivih biljnih organa u trajanju 1.200 minuta)! Nove količine oborina najavljene su tijekom današnjeg prije-podneva i moguće tijekom 25.05. 2017.! Na netretiranim stablima jabuka sorte Zlatni delišes i Idared dana 18. svibnja o.g. očitana je vrlo jaka zaraza uzročnikom pepelnice (Podosphaera) i pepeljaste uši (Dysaphis)! Meteorolozi u drugom dijelu ovog tjedna najavljuju temperature zraka u rasponu 20-23°C, što uz moguće naredne oborine te naknadno vrlo sparno razdoblje pogoduje snažnom naknadnom (sekundarnom) razvoju najvažnijih bolesti jabuke (krastavost i pepelnica) (Venturia i Podosphaera) u nasadima gdje postoje vidljivi simptomi ovih bolesti!

Preporuka za nasade gdje nije zabilježeno 100%tno smrzavanje plodova uslijed niskih temperatura zabilježenih 21. i 22. travnja o.g.: Moguće je još jednom u nasadima gdje nema simptoma krastavosti lišća jabuka planirati naizmjeničnu i preventivnu primjenu pripravka navedenih u preporuci od 15. svibnja o.g. (za jabuke i kruške) (tablica 1. i tablica 2.). Uz navedene moguće je planirati i primjenu dodina, naročito u nasadima sa apsolutnim štetama gdje treba zaštititi samo lišće.

Preporuka za nasade sa štetama od smrzavanja 100 %: Na zabilježenih 50-70 mm oborina, samo u nasadima gdje su štete na plodovima od niskih temperatura zabilježenih 21. i 22.04. o.g. 100 %, može se primijeniti na krastavost vrlo učinkoviti dodine (Chromodin WP) (njegova je primjena u prvih mjeseca dana nakon cvatnje fitotoksična za plodove jabuke!) VAŽNO: Pripravak Chromodin WP ne miješajte sa drugim sredstvima za zaštitu bilja niti sa folijarnim gnojivima, a njegova je ponovna uporaba potrebna tek nakon zabilježenih 50-70 mm oborina u nasadu (npr. jednom u 20-tak dana)! Protiv pepelnice u takvim je nasadima moguće jednom u narednih 20tak dana moguće pripravak na osnovi antagonističkog mikroorganizma Bacillus subtilis (npr. Ekstrasol u količini 2,0 lit./ha) ili noviji fungicid Luna Experience u količini 0,5-0,75 lit./ha!

U protekloj smo preporuci voćare upozoravali na praćenje populacije dominantnih i uglavnom fizioloških štetnika: npr. krvave uši jabuke (Eriosoma) i karantenske kalifornijske štitaste uši (Quadraspidiotus) i moljca kružnih mina (Leucoptera). Od 2017. godine dopuštenje za primjenu ima novi pripravak Movento SC, vrlo učinkovit na krvavu uš i kalifornijsku štitastu uš jabuke!

Prije pet dana (18.5. 2017.) u središnjem dijelu Međimurja uočena je prva pojava pokretnih stadija prve generacije kalifornijske štitaste uši (Quadraspidiotus) na sorti jabuke Zlatni delišes! Stoga u nasadima gdje je primijećena pojava ove karantenske vrste štitaste uši u narednom razdoblju uz povećani utrošak škropiva (barem 800 lit./ha) preporučujemo koristiti jedan od učinkovitih insekticida (npr. Movento SC) (0,15 %) (dozu ili količinu prilagoditi volumenu voćaka i stupnju zaraze štitastim ušima!).

Mortalitet (smrtnost) kalifornijske štitaste uši (Quadraspidiotus) u središnjem dijelu Županije na tretiranim voćkama sorte Zlatni delišes je dana 2. svibnja ocijenjena 99,65 % a dana 18. svibnja iznosila je 97,04 %!

Nakon niskih temperatura zabilježenih 21. i 22. travnja o.g. populacija većine štetnih vrsta koje se javljaju u cvatnji voćaka je razvojem bila poremećena, pa smo tako prve znakove zaraze jabučnom osicom (Hoplocampa testudinea) na netretiranim plodovima jabuke i kruškinom osicom srčikaricom (Janus compresus) na netretiranim mladicama kruške primijetili tek 17.5. 2017.!

VAŽNO: Prva pojava leptira jabučnog savijača (Cydia pomonella) zabilježena je još 21. travnja o.g., ali prvi kritični let je zabilježen tek u razdoblju 8.-17. svibnja o.g.! Temperature zraka tek su nakon 12. svibnja o.g. omogućile odlaganje prvih jaja, pa u zadnjim danima mjeseca svibnja o.g. preporučujemo obaviti njegovo prvo usmjereno suzbijanje jednim od dopuštenih insekticida u nasadima gdje nije zabilježeno smrzavanje zametnutih plodova jabuke i kruške!

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Zdravstvenim pregledom jabuka na 7 različitih lokaliteta tijekom proteklog tjedna pri osjetljivim sortama (Braeburn, Zlatni delišes, Gala) još nije uočeno značajno množenje fitofagnih grinja, npr. crvenog voćnog pauka (Panonychus ulmi).

Planirati i folijarnu prihrani kalcijevim hranjivima na dijelovima voćnih nasada (sortama) gdje nisu zabilježene totalne štete od niskih temperatura!

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.
milorad.subic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis