Obavijest maslinarima! 13.08.2016.

Pregledom lovki na kontrolnim punktovima bilježi se let maslinine muhe (Bactrocera oleae)  slabog intenziteta. Pregledom uzoraka plodova maslina na lokalitetima koji su u blizini vodenih površina ili se navodnjavaju utvrđeno je 3-5 % aktivnih uboda (jaja + žive ličinke ) što je ispod praga štetnosti.

Preporuča se maslinarima da u narednom periodu obiđu svoje maslinike, uzmu uzorke plodva i izvrše pregled istih (100 plodova po lokalitetu) a mjere zaštite prilagode dobivenim rezultatima.

Prag štetnosti za primjenu metode zatrovanih mamaka je više od 5% napadnutih plodova (jaje +ličinka). Metodom zatrovanih mamaka suzbijaju se odrasli oblici maslinine muhe, ženke, prije nego odlože jaje u plod.

Za ovu namjenum moguće je koristiti gotov mamak Eco trap ili pripravak Succes bait (spinosad+atraktant). Mamke primjeniti prema priloženoj uputi te voditi računa da mamci imaju najbolji učinak ako se upotrebljavaju na širem području.

Također se može koristi kombinacija atraktanta Buminala i insekticida na osnovi dimetoata (Chromogor, Rogor 40, Calinogor, Perfethion). Mamak se pripravlja na način da se u 10 litara vode stavi 1 dcl Buminala i 10-15 ml jednog od insekticida. Pripremljenim škropivom se tretira jedna grana na maslini uz utrošak 1-2 dcl škropiva ili se pripremljenim mamkom pune boce sa otvorima.

Pripravke koristiti prema uputama proizvođača!

Registrirana poljoprivredna gospodarstva OPG/PG mogu nam se obratiti za individualno savjetovanje kroz savjetnički paket ZAŠTITA BILJA!.

NAPOMENA!

Korisnici sredstava za zaštitu bilja nakon tretiranja imaju obvezu ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja, a praznu ambalažu propisno zbrinuti.

Skupljanje ambalažnog otpada SZB provest će se 20.09.2016. u Primoštenu Burnom, Draga 6, od 10:00 -11:30 i u Drnišu lokalitet Cecela od 13:00-15:00.

Podsjećamo na zakonsku obvezu pregleda uređaja za primjenu pesticida (prskalice, atomizeri)  Svi uređaji za primjenu pesticida do 26.11.2016. moraju biti barem jednom pregledani u ovlaštenim ispitnim stanicama.

Od pregleda su izuzete sve ručne prskalice, leđne prskalice na mehanički, baterijski i motorni pogon i leđni raspršivači na motorni pogon.

                                                           Gordana Kožarić-Silov dipl.inž.agr.

Pripremi za ispis