Obavijest vinogradarima 10.05.2016.

Od posljednje preporuke za zaštitu vinove loze proteklo je 12 dana. U tom je razdoblju prevladavalo prohladno i kišovito vrijeme. Ovisno o lokalitetu zabilježeno je 20 do 38 mm oborina. Prva primarna infekcija peronosporom vinove loze (Plasmopara viticola) na području Velike Ludine zabilježena je 4. svibnja, a na području Popovače 8. svibnja. U uvjetima učestalih oborina sigurniju zaštitu od peronospore vinove loze pružaju pripravci na osnovi fosetila: Mikal premium F, Mikal flash ili cimoksanila: Antracol combi WP 76, Curzate F. Osim navedenih pripravaka u zaštiti protiv peronospore moguća je primjena preventivnih fungicida: Folpan 80 WDG, Delan 700 WDG, Antracol 70 WG, Dithane M-45, Pinozeb, Mankozeb, Star 80 WP, Cadillac,  Dithane DG Neotec, Penncozeb 75 WG Polyram DF.

Upozoravamo vinogradare na važnost pravovremenog suzbijanja pepelnice (Erysiphe necator), naročito na lokalitetima s jakom prošlogodišnjom zarazom. Za suzbijanje pepelnice predlažemo primjenu fungicida iz skupine strobilurina, npr. Stroby DF ili Zato 50 WG. U vinogradima s jakom prošlogodišnjom zarazom pepelnicom može se koristiti  pripravak Karathane Gold 350 EC. 

Također je moguća primjena pripravaka Universalis koji ima djelovanje na crnu pjegavost, pepelnicu i peronosporu vinove.

U vinogradima gdje su mladice oštećene od mraza, a vidljiv je početak vegetativnog porasta iz spavajućih pupova, predlažemo primjenu jednog od kontaktnih pripravaka (Folpan 80 WDG, Delan 700 WDG, Antracol 70 WG, Dithane M-45, Pinozeb, Mankozeb, Star 80 WP, Cadillac,  Dithane DG Neotec, Penncozeb 75 WG Polyram DF)

Navedenim je pripravcima protiv pepelnice potrebno dodati  pripravak  na osnovi sumpora, koji će imati i djelovanje na populaciju grinja.

U vinogradima gdje još nije došlo do porasta iz spavajućih pupova predlažemo da se sačeka sa provođenjem mjera zaštite.

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način.

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Suzana Slovic, dipl. ing. agr.
E-mail: Suzana.Slovic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis