Obavijest proizvođačima soje! 22.04.2016.

Mogućnosti suzbijanja korova u soji su nakon sjetve, a prije nicanja i nakon nicanja soje i korova.

Herbicidi u primjeni nakon sjetve, a prije nicanja traže jako dobru  pripremu tla i oborine za aktivaciju.

U svakom slučaju treba poznavati stanje korovske flore na parceli i planirati tretiranje sukladno potrebi i u skladu s načelima integrirane zaštite bilja.

Herbicidi za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova nakon sjetve, a prije nicanja soje su: Afalon disperzija,   Scorpio 70 WG,  Metriphar,  Mistral 70 WG, Sencor WG 7.

Zbog proširenja djelovanja na uskolisne korove (gdje je potreba) kombinirati sa nekim od pripravaka:  Dual gold 960 EC,  Frontier X2, Stomp 330,  Dost,  Strong,  Pendigan 330 EC.

Herbicidi za primjenu nakon nicanja su:  Pulsar SL (širokolisni korovi  i neke trave),  Laguna WG ( širokolisni korovi, divlji sirak, koštan ), Basagran 480 SL, Bentagran , Corum.

Preporuka je navedene herbicide primijeniti u split aplikaciji-razdvojenoj aplikaciji sa smanjenim količinama.

Pripravke primijeniti sukladno pratećoj uputi proizvođača (i uz položen ispit za sigurnu primjenu pesticida) i Fitosanitarnom informacijskom sustavu (pogledati na stranici MP). Ambalažu je potrebno zbrinuti na propisani način. Može se predati u C.I.A.K. d.o.o. ili na predviđena mjesta sakupljanja.  Obavezno voditi evidenciju o upotrebi sredstava za zaštitu bilja.

Natalija  Peter-Hunjadi, dipl.ing.agr.
natalija.peter.hunjadi@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis