Obavijest proizvođačima krumpira ! 21.03.2016.

U tijeku je priprema za sadnju krumpira. Jedna od prvih mjera  zaštite bilja kod proizvodnje krumpira je zaštita protiv zemljišnih štetnika : žičnjaka,sovica pozemljuša, grčica hrušta. Zaštite se može provesti tretiranjem granuliranim ili tekućim insekticidima. Prednost se daje primjeni u trake ili redove , primjena širom može se provoditi jedino u slučaju jake pojave ovih štetnika. Većina ovih insekticida za preporuku ima unos u tlo na dubinu  5-10 cm  i nisu dozvoljeni kod proizvodnje mladog krumpira.

Pregled na prisutnost zemljišnih štetnika može se provesti kopanjem jama 25x25x25 cm , broj rupa koji se kopa ovisi o veličini parcele – za male parcele treba najmanje 5-8 rupa, za parcele od 1 do 5 hektara treba 8-10 rupa, za parcele od 5 do 10 hektara treba iskopati 10-15 rupa. sadržaj tla iz rupa usitni se, stavi na plastičnu foliju i pregledava, nađeni broj štetnika množi se sa 16 i podjeli sa brojem jama (2-5 štetnika/ m² smatra se kritičnim brojem).

Tablica 1

Aktivna  tvar

Naziv preparata

 Štetnik

Doza ili koncentarcija

Klorpirifos

Dursban E-48

Nufos

Pyrinex 48 EC*

Kentaur G-5

žičnjaci,majski hrušt,sovice pozemljuše,rovac

6-8l/ha širom

2-3l/ha u trake

 

8-12 kg/ ha u redove

Teflutrin

Force 1,5 G

žičnjaci

7kg / ha u trake

Imidakloprid

Gaucho FS 600 Rot

žičnjaci,majski hrušt,sovice pozemljuše

0,6lu brazdu

40ml/100kg gomolja

*Krajnji rok za primjenu i prodaju zaliha 25.09.2016.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

                                                                               Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@savjetodavna

 

 

 

 

 

Pripremi za ispis