Obavijest proizvođačima jabuke! 21.03.2016.

Jabuke se nalaze u fazi mišjih uši.  Potrebno je izvršiti preventivnu zaštitu  nasada jabuke  prije  najavljenih oborina protiv gljivice uzročnika krastavosti jabuke (Venturia inaequalis) nekim od organskih fungicida; Antracol  WG 70, Dithane M45, Pinozeb M 45, Mankozeb, Star 80 WP, Cadillac 80 WP, Chromodin S 65.

Protiv pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha ) u nasadima gdje je prijašnjih godina bilo zaraze mogu se koristiti sredstva na bazi sumpora sa ; Chromosul 80 WG, Kossan WG, Kumulus DF, Cosavet DF, Sumpor SC 80, Thiovit jet, Kalinosul 80 WG, Sulfolac 80 WG.

Potrebno je pratiti populaciju lisnih uši i crvenog voćnog pauka (Panonychus ulmi) ,te krvave uši (Eriosoma lanigerum) .

Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema priloženoj uputi za upotrebu, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja kao i pridržavati se Pravilnika  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida NN 142/12 te  Zakona o održivoj uporabi pesticida NN 14/14.                                                               

                                                                                                                     Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.,
e-mail: Ana.Marija.Cajkulic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis