U fenofazi kretanja vegetacije u nasadima jabuka treba izvršiti zaštitu protiv bolesti fuzikladija 18.03.2016.

U fenofazi kretanja vegetacije u nasadima jabuka  treba izvršiti  zaštitu protiv bolesti fuzikladija odnosno krastavosti jabuka (Venturia inaequalis).

Mogu se primijeniti fungicidi na bazi bakra- Champion , Bordoška juha ,   Nordox 75 WG , Cuprablau Z WP, Kupropin, Neoram WG i dr.  u  koncentracijama koje propisuje proizvođač pazeći na fenofazu nasada i temperature.

Također je potrebno pregledati nasade na prezimljujuće stadije štetnika  te po potrebi dodati mineralna ulja  ili gotove tvorničke pripravke – Modro ulje, Crveno ulje.

Prije upotrebe bilo kojeg pripravka za zaštitu bilja detaljno pročitati  pisanu uputu koja se dobije prilikom kupovine u poljoprivrednoj apoteci i postupiti u skladu s njom.

Obratiti pozornost na propisane koncentracije , dozvoljenu fenofazu i vrijeme  primjene.

Korištene pripravke upisati u evidencijsku listu a ambalažu propisno zbrinuti.

Mira Živković, dipl.inž.
Mira.Zivkovic@savjetodavna.hr

 

 

 

Pripremi za ispis