Obavijest vlasnicima nasada koštičavog voća 07.03.2016.

Na pupovima već je vidljivo puknuće zaštitne ovojnice što znači da je ovogodišnja vegetacija krenula kod koštićavog voća. Kišovito vrijeme unazad 15-tak dana s dnevnim temperaturama iznad 10oC potaklo je vegetaciju, a otežalo prvu zaštitu protiv bolesti kao što su palež grančica i trulež plodova (Monilinia laxa, Monilinia fructigena), kozičavost listova višnje i trešnje (Blumeriella jaapii), šupljikavost lista (Stigmina carpophila) i rogač šljive (Taphrina pruni).

Savjetujemo stoga voćare da što prije obave prvu preventivnu zaštitu svojih nasada. Koristiti treba pripravke na bazi bakra.

To su npr. Nordox 75 WG, Champion WP, WG ili flow SC, Cuprablau Z, Modra galica, Kupropin WP, Cuprocaffaro 50 WP, Bordoška juha 20 WP, Neoram WG ili sl.

Vlasnicima pojedinačnih voćki na okućnicama savjetujemo „okupati“ stabla pripravcima poput Crveno ulje(?) ili Modro ulje. Pri tome treba paziti da ne dolazi do otkapavanja škropivaa sa grančica ili pupova jer može biti fitotoksično. U plantažnim nasadima u punom rodu koristiti 500 – 600 l škropiva/ha i smanjiti brzinu strujanja zraka ventilatora obzirom da još nema lišća.

Zaštitu voćnjaka obavljati za mirna vremena i pri temperaturama iznad 50C.

Korištena sredstva obavezno koristiti u količinama i na način naveden u uputama o korištenju. Obavezno vodite i evidenciju o prskanju te ekološki zbrinite ambalažu prema zakonskim odredbama.

mr.sc. Ivica Lovrinčević, dipl.ing
e-mail: Ivica.Lovrincevic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis