Obavijest vlasnicima plantažnih nasada oraha i pojedinačnih stabla oraha! 12.08.2015.

Prije 14 dana upućena je obavijest vlasnicima plantažnih nasada i pojedinačnih stabala oraha o početnim mjerama usmjerenog suzbijanja najvažnijeg i relativno novijeg tehnološkog štetnika u regiji – orahove muhe (Rhagolestis completa).

Redovitim praćenjem populacije orahove muhe u središnjem dijelu županije pomoću žutih ljepljivih ploča Csalomon PALz  (30 x 20 cm) sa atraktantom najveći ovogodišnji ulov je zabilježen u prvom tjednu mjeseca kolovoza (dnevno do dvadesetak uhvaćenih odraslih muha)!

Struka smatra da usmjereno suzbijanje valja provoditi ako je protekle godine zabilježen jači napad orahove muhe, a u tekućoj sezoni na žute ploče ulovimo nekoliko desetaka muha!

Među najvažnije agrotehničke mjere za smanjenje populacije orahove muhe ubrajamo: sakupljanje i spaljivanje napadnutih plodova oraha, postavljanje u krošnje većeg broja žutih ljepljivih ploča u vrijeme leta čime smanjujemo brojnost odraslih oblika, obradu tla ujesen ili u proljeće na dubinu 5 do 20 cm čime također smanjujemo populaciju jer štetnik u zemljištu prezimljava kao kukuljica. Moguće je prije početka leta orahove muhe površinu ispod stabla prekrivati paučinastom folijom.

Mogućnosti i iskustva usmjerenog kemijskog suzbijanja orahove muhe:

Sukladno Naputku o proširenju dozvola za primjenu kemijskih sredstva za zaštitu bilja na malim kulturama i/ili malim namjenama dopuštenje od 2012. za suzbijanje orahove muhe u našoj zemlji ima pripravak na osnovi tiakloprida: Calypso 480 SC (0,25 lit./ha, maksimalno 2x godišnje, karenca 14 dana).

Također, u našoj zemlji dopuštenje za primjenu u nasadima oraha ima djelatna tvar spinosad u pripravku Laser KS (u količini 0,2-0,3 lit./ha, maksimalno 3x godišnje, karenca 3 dana), registriran za suzbijanje jabučnog savijača (Cydia pomonella), ali djelotvoran i na orahovu muhu!

Kako je u Međimurju u vremenu provođenja Operativnog programa i poticanja sadnje novih višegodišnjih nasada (2000.-2009. godine) posađeno ukupno 47,81 novih hektara nasada oraha, vlasnicima preporučujemo ove sezone već od sredine mjeseca srpnja provoditi usmjerene mjere zaštite plodova oraha od orahove muhe. Ovisno količini i rasporedu oborina, te najvišim dnevnim temperaturama, tretiranja treba ponavljati u razmacima 7-10 dana, te je ukupno na taj način potrebno provesti 4-5 usmjerenih aplikacija u kritičnom razdoblju (najkasnije od kraja srpnja ili početka mjeseca kolovoza pa sve do kraja prve dekade mjeseca rujna)! Tretiranje je moguće obaviti u večernjim satima, samo u nasadima s nižim stablima manjeg volumena krošnje. Zbog potencijalne opasnosti insekticida na pčele medarice, u nasadima oraha u vrijeme provođenje kemijske mjere zaštite ne smije biti cvatućeg podrasta!

Puno bolji učinak, uz manji utrošak škropiva i smanjenje ukupnog broja tretiranja (naročito na stablima veće visine i volumena), postiže se ako djelatnim tvarima tiakloprid i spinosad dodajemo biljni proteinski mamac (Buminal) (0,6 lit./100 litara vode). Pripravak nema propisane karence i razvrstan je izvan skupine otrova. Ako se dodaje insekticidima na osnovi tiakloprida ili spinosada može se tretirati samo donji dio krošnje, a ukupni broj aplikacija se može umanjiti na najviše 3 usmjerena tretiranja s prosječnim razmacima 15 dana!

U kontroli voćnih muha (Trypetidae) poznata je i tehnologija prskanja pojedinog dijela nasada (40 %) na sunčanoj strani smjesom atraktanta i insekticida (u pripravku Success Bait KS), koja je u našoj zemlji registriran i koristi se protiv mediteranske i maslinove muhe.

Pokusom u Međimurju 2013. ova metoda je također bila vrlo učinkovita i protiv orahove muhe. Pripravak Success Bait KS (primjena 2-4 %) osim insekticida (spinosad) sadrži sredstvo koje privlači muhe (buminal), pa se tretira samo dio krošnje (pojedine grane) i na taj se način suzbijaju muhe prije nego odlože jaja (aplikaciju obaviti već nakon prvih ulova muha na žute ljepljive ploče). Na pojedinačnim i velikim stablima oraha dovoljno je tretirati donje grana s južne strane uz utrošak samo 2 litre 3 % škropiva po stablu. Broj naknadnih prskanja se ponavlja svakih 14-15 dana, počevši od kraja srpnja ili početka kolovoza do početka mjeseca rujna! Ovakav način tretiranja samo jednom manjeg dijela krošnje naročito je praktičan na pojedinačnim visokim stablima oraha, uzgajanim uz okućnice za vlastite potrebe kućanstava.

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.
milorad.subic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis